Verslag raadsvergadering 22 december 2022

Afgelopen donderdag vond de laatste raadsvergadering van het jaar plaats. De VVD-fractie was feestelijk gekleed en de kerstsfeer zat er goed in. De Startnotitie zoekgebied windenergie is op verzoek van PvdA en in afwachting van landelijke wetgeving, verplaatst naar de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar.

De raad heeft de volgende zaken vastgesteld: Verordening tot Wijziging van de Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad, Najaarsrapportage 2022, Voorbereidingsbesluit Hembrugterrein en Effectevaluatie versterken samenspel Zaanstad. Ook heeft de raad ingestemd met de aanpassing van het beleid kwijtschelding gemeentelijke belastingen – verhoging vermogensnorm en vaststelling invordering. De VVD was kritisch en verrast over dit laatste punt en dat hebben wij middels een stemverklaring kenbaar gemaakt. Wij vinden dat het fijn is dat nu eens uitgesproken is dat een kwijtschelding voor de één betekent dat het een verhoging van de belastingen is voor een ander. Omdat Zaanstad de beschikbare gelden voor armoede al jaren niet opmaakt zijn wij een voorstander om regelingen als deze uit dit potje te bekostigen zodat het niet ten kosten gaat van de rest van de stad. Hier gaat de wethouder komend jaar mee aan de slag!

Verder hebben we gedebatteerd over het afwegingskader en afwegingsproces Inflatiereserve voor het uitgeven van de twee miljoen die het college extra vrij heeft gemaakt. De VVD heeft, samen met D66, een amendement ingediend waarmee wij als voorwaarde stellen dat een aanvraag uit de inflatiereserve bedoeld is voor uitgaven die niet structureel van aard zijn. Ook was de VVD mede-indiener van het amendement t.b.v. een eerlijke verdeling van de gelden. Daarmee wordt bij de verdeling van de € 8 ton voor maatschappelijke instellingen actief contact gezocht met de kleinere en minder bekende maatschappelijke instellingen om te voorkomen dat de gelden uitsluitend gaan naar de grotere professionelere maatschappelijke instellingen. Beide amendementen zijn aangenomen.  

Het Integraal Veiligheidsplan Zaanstad (IVP), Wormerland en Oostzaan 2023-2026 is ook vastgesteld. De motie van de SP waarmee zij het college verzoekt aanvullend beleid te formuleren voor vaaroverlast, is ingetrokken. De portefeuillehouder gaf aan dat er wordt gehandhaafd op hardvaren en Zaanstad de handhavingcapaciteit ook op andere plekken nodig heeft, naast het handhaven op het water. De VVD kan zich in de prioriteitenstelling van de portefeuillehouder vinden en heeft daarom voor het IVP zoals aan de raad voorgelegd, gestemd. 

Er stonden drie motie vreemd op de raadsagenda. De motie Afgehaakt Zaanstad waar wij als VVD mede-indiener waren, is aangehouden. Wij en ook de overige mede-indieners zien meerwaarde in een aanvullend onderzoek specifiek voor Zaanstad om te kijken waarom sommige mensen niet hebben gestemd tijdens de laatste GR- verkiezingen. Echter wist de portefeuillehouder ons te overtuigen dat nu niet het juiste moment is om dit onderzoek op het voorgestelde wijze uit te voeren en dat dit voorstel over een tijdje als agenda initiatief beter tot zijn recht kan komen. De motie van ROSA/PvdA e.a. over de verlaging van de snelheid op de N203 naar 50 km/h is in het scherpe debat met de VVD alsnog verworpen. De VVD heeft, tegen de achtergrond van het rapport van Goudappel, een feitelijk pleidooi gehouden dat verlagen van de snelheid naar 50 km/h op de N203 tussen Zaandam en Wormerveer zonder aanpassingen aan de weg niet zal bijdragen aan de veiligheid van op deze weg. Ook de motie van CDA en DZ waarmee het college werd gezocht het betonbouwplan aan de Badhuisweg per direct om te (laten) zetten naar een houtbouwplan is verworpen. De voornaamste reden hiertoe is dat dit bouwplan al vastgesteld is. Het terugdraaien van genomen besluiten zal het van de Zaankanters in de onze raad niet ten goede komen. Wij als VVD volgen deze redenering en hebben deze motie derhalve niet gesteund.

Mocht je naar aanleiding van dit verslag of naar aanleiding van een andere kwestie contact met mij willen opnemen dan ben ik te bereiken via fidel.lopes@vvdzaanstad.nl of via 06 13 505804.

Fidel Lopes
Fractievoorzitter VVD Zaanstad