Verslag raadsvergadering 1 december 2022

De agenda was niet lang maar er stonden wederom belangrijke punten op geagendeerd , waaronder ook een motie vreemd van onze pen. De avond begon met het herdenken van een tweetal oud raadsleden waaronder ook oud VVD-raadslid en fractievoorzitter: Jan Middelhoven. Dhr. Middelhoven is twee weken geleden op 83 jarige leeftijd overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Vervolgens is de vergadering voortgezet met de stemmingen zonder debat welke allemaal aangenomen zijn: privacy en beleidsregels voor het openbaren van documenten, vaststelling van de begroting van de MRA, het onttrekken van een straat nabij het JC Zaanstad, de startnotitie Festina Lente in Assendelft, verordening WMO 2020 aanpassen met aanvullende regels voor 2023 en de nieuwelegesverordening welke aangepast diende te worden vanwege het uitstellen van de omgevingswet.

De debatagenda begon met een onderwerp waar de afgelopen jaren al veel overgesproken is: gebiedsvisie Balkenhaven. In het Zaanstad Beraad is de visie uitvoerig besproken . De conclusie was dat zowel de raad, alsook de gemeente en de overige betrokkenen zich niet konden vinden in de voorliggende visie. Daarom heeft de raad deze visie ook weggestemd. Wel heeft de raad voorgestemd met een drietal moties waarmee het college opnieuw aan de slag kan gaan met het opstellen van een nieuwe visie. In deze visie moet de uitkomst komen van deklankbordgroep die ingesteld dient te worden naar wens van de raad. Ook hebben wij een motie aangenomen waarin wij het college vragen om met de bewoners van  Hemkade 51 in gesprek te gaan over verkoop van hun pand. Dit laatste zou de ontwikkeling van het gebied bevorderen.

De geagendeerde winkeltijden verordening is door een amendement en een motie van onze collega’s van de Partij voor de Dieren naar de debatagenda verplaatst.

Het amendement vraagt het college om de koopzondag af te schaffen en demotie vraagt om bezorgdiensten te verbieden. De partij kon weinig bijval vinden en zijn beide voorstellen verworpen. De raad heeft voor de voorgestelde verordening gestemd.

Het volgende agendapunt was het vaststellen van het bestemmingsplan voor Slachthuisstraat 67 en 67a, een vooruitstrevend woningbouwplan in Kogerveld wat precies doet wat wij verwachten van de MAAK.Zaanstad plannen. Een plan dat naast sociale huurwoningen ook in genoeg middeldure woningen voorziet. Ook bij dit agendapunt heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om te blijven onderzoeken hoe wij de luchtkwaliteit rondom dit woningbouwplan kunnen blijven monitoren en waar nodig kunnen verbeteren. De VVD vindt luchtkwaliteit uiteraard belangrijk, alleen wij zijn terughoudend met ondersteunen van moties die onze woningbouw in de weg kunnen staan.. De motie van de SP vroeg het college om de parkeerplaatsen “eerlijker” te verdelen. Het debat hier liet zien dat de definities van “eerlijk” tussen de SP en de VVD uiteen lopen. Gratis parkeerplaatsen geven aan bewoners die minder verdienen dan anderen is niet onze definitie van eerlijk. Uiteindelijk is het bestemmingsplan met uitzondering van steun van de SP, Partij voor de Dieren en DZ aangenomen.

Het laatste agendapunt was onze eigen motie vreemd. Met deze motie vroegen wij het college oog te houden voor de maatschappelijke instanties in Zaanstad die de komende jaren het moeilijker kunnen krijgen door de stijgende energiekosten. Zaanstad krijgt ongeveer drie miljoen vanuit het rijk in het gemeentefonds gestort ter ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen. Omdat middelen uit het gemeentefonds vrij te besteden zijn, vroegen wij het college met deze motie dit geld gereserveerd te houden voor hetgeen waar het voor bedoeld is. Wanneer blijkt dat het geld niet nodig zou zijn, kan dit geld namelijk alsnog voor andere doeleinden gebruikt worden. Alle partijen in de raad waren het met ons eens, ook het college onderschreef de vraag. De hele raad stemde voor deze motie!

Mocht je naar aanleiding van dit verslag of naar aanleiding van een andere kwestie contact met mij willen opnemen dan ben ik te bereiken via fidel.lopes@vvdzaanstad.nl of via 06 13 505804.

Fidel Lopes

Fractievoorzitter VVD Zaanstad