Fidel spreekt de algemene beschouwingen van oktober 2022 namens de VVD uit.

Voorzitter bedankt, deze begroting kent natuurlijk zijn basis in het coalitieakkoord dat recent is gesloten. Een akkoord waarin wij uitdagingen aangaan, kansen grijpen, slagen maken en Zaanstad mooier en veiliger maken en waar de VVD trots op is!

Wij zijn trots op Zaanstad, trots op dit college, trots op de Zaanse inwoners en bedrijven. Mijn voorganger als fractievoorzitter zei jaar na jaar: “Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken!” Dat is wat wij nu ook zien in deze begroting. Na de Corona Jaren kijken wij allemaal weer vooruit en durven wij weer lef te tonen, dat zie je als je door onze mooie stad fietst en met de Zaankanters praat. Deze begroting laat ook het lef van college zien en daar zijn wij trots op. Zonder volledig te zijn wil ik een paar punten benoemen: 

Dit is de eerste begroting waarbij de door onder andere de VVD jarenlange afschaffing van de hondenbelasting is te lezen, een mooi resultaat. De leges voor kinderopvang gaan omlaag, wij zetten in op staand beleid en we creëren geen onrealistische vergezichten de vermakelijkhedenretributie van de Zaanse Schans blijft op vijfentwintig cent, bij aanbestedingen vanuit de gemeente wordt er ook altijd één Zaanse partij uitgenodigd, we treffen voorbereidingen voor de grote evenementen zoals Roze zaterdag en vijftig jaar Zaanstad en we zijn realistisch over onze financiële positie op de langere termijn aangezien de gelden vanuit het rijk voor 2026 en verder nog onzeker zijn. 

We kijken naar een begroting die Zaanstad aantrekkelijk probeert te houden voor reeds hier gevestigde én nieuwe ondernemers. Dat ondersteuning niet altijd met geld hoeft te zijn, blijkt ook weer uit deze begroting. De gemeente gaat zorgvuldig en transparant communiceren naar ondernemers, ook over beleid dat ondernemers raakt zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. 

Een begroting die meerjarig sluit en de rekening van de crisis niet bij de inwoners legt – dat is wat dit college heeft opgeleverd. Ik hoef niet uit te leggen dat dit niet vanzelfsprekendheid is met de huidige inflatie. Zaanstad besluit de lasten voor onze inwoners slechts te verhogen met 2,3 procent voor de OZB-belasting en de rioolheffing en 2,7 procent voor de afvalstoffenheffing. Tevens maakt dit college de komende twee jaar 2 miljoen extra beschikbaar om de koopkracht van Zaankanters te versterken Wel zijn wij nieuwsgierig wat er de komende jaren gaat gebeuren met de rentelasten op de schulden die wij maken. Dat het college ook geen glazen bol heeft, snappen wij natuurlijk ook. 

Veel gebiedsontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn voorbereid, komen in de uitvoeringsfase. Gebiedsontwikkeling gaat niet alleen om het bouwen van woningen maar ook het verzorgen van infrastructuur waarbij ook energie niet vergeten mag worden en de voorzieningen dicht bij de nieuw te bouwen woningen. Wij lezen in deze begroting dat het college inzet op minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Ik wil er subtiel op wijzen dat in het akkoord niet besproken is dat het minimaal maar precies en daarmee dus ook maximaal 30 procent mag bedragen. Vorige week hebben wij kunnen lezen dat Zaanstad bovengemiddeld veel sociale huurwoningen heeft en bij de ambities die wij uitdragen als stad is 30 procent een mooi aantal.  

De Zaanse VVD heeft niet alleen voor alle bouwplannen gestemd om vaart te maken in de woningbouwopgave die wij hebben in Zaanstad, maar is ook de partij die elke keer vóór de politie en handhaving is gaan staan als deze van alle kant werd aangevallen. Samen met deze harde werkers zetten we ons in om de stad veiliger te maken. We zijn trots op het daadkrachtige optreden van de gemeente bij zichtbare overtredingen maar ook bij minder zichtbare vormen van criminaliteit zoals cybercrime, polarisatie, huiselijk geweld en intimidatie. Met het extra budget dat in de onderhandelingen is geregeld voor meer handhavers kunnen wij doorgaan om de stad nog veiliger te maken. 

Trots zijn op Zaanstad is iets dat niet altijd past bij de no-nonsense, praktische Zaankanters. Als wij rondkijken in onze stad zien wij genoeg om trots op te zijn. Dat betekent zeker niet dat wij klaar zijn. Wat goed is, moet goed blijven maar wij zien nog genoeg uitdagingen.

Na de coronacrisis leven wij wederom weer in een crisis maar hoe bijzonder de omstandigheden ook zijn, we mogen niet accepteren dat gratis geld de nieuwe norm wordt. De welvaart in onze mooie stad bestaat vanwege een bloeiend bedrijfsleven dat voorziet in banen. Door de economische groei is het mogelijk om diegene te helpen die het, om wat voor reden dan ook, niet op eigen kracht kan redden. Sociale voorzieningen zijn hard nodig, maar het is en blijft een schande dat een bijstandsmoeder met twee kinderen meer dan modaal moet gaan verdienen om er een paar tientjes per maand op vooruit te gaan. 

Daarom vinden wij als VVD dat de aangekondigde herijking van de armoedegelden juist nu belangrijk is en zijn wij blij dat de coalitiepartijen dit met elkaar hebben afgesproken tijdens de onderhandelingen. Dit is het moment om aan de slag te gaan en te zorgen dat onze armoedegelden terecht komen bij degene die dit echt nodig hebben. Wij wachten met smart op het voorstel vanuit de organisatie. Omdat de afgelopen jaren de gelden die Zaanstad beschikbaar heeft gesteld voor armoede niet op zijn gegaan, zou het een idee kunnen zijn om de kwijtscheldingen voortaan ook uit de armoedegelden te bekostigen waardoor er geld vrijvalt voor andere noodzakelijke uitgaven.

Bijvoorbeeld voor het aan het werk helpen van de Zaankanters die nu nog thuis zitten. De uitstroom van uitkeringsgerechtigden binnen Zaanstad ligt lager dan het landelijk gemiddelde. De oorzaak wordt genoemd dat uitkeringsgerechtigden minder succesvol bleken te zijn in uitstromen naar werk. Wij vinden dat Zaanstad een grotere rol kan spelen om mensen aan het werk helpen door middel van arbeidsbemiddeling en begeleiding naar een baan. Een ondernemer wil vaak stappen maken en zelfs mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen maar kan dit vaak niet alleen. Wij spraken een horecaondernemer die nu enkele dagen per week zijn zaak gesloten moet houden maar graag met ondersteuning van de gemeente uitkeringsgerechtigden aan een baan helpt. Win-win-win in onze beleving. Wij zullen met een motie komen om hier stappen in te zetten. 

Voorzitter, ik moet gaan afsluiten maar niet voordat ik meegeef waar deze VVD zich de komende tijd voor blijft inzetten: een Zaanstad die mensen een trampoline geeft en niet een vangnet waar je nooit meer uitkomt. Een Zaanstad die begrijpt dat een rijk en welvarend land ook vluchtelingen moet opvangen, maar wel proportioneel en gericht op snelle integratie en werk. Wij gaan ons steeds opnieuw inzetten voor die dingen die er voor Zaankanters het meest toe doen: je veilig kunnen voelen, een thuis kunnen vinden in je eigen gemeente en een fijne buurt hebben.

Ik ga dit doen met het team dat onverminderd hard blijft werken, keuzes durft te maken en ook voor die keuzes gaat staan. En daar ben ik trots op.

Zet cookies aan om de video te tonen.