Verslag raadsvergadering 13 oktober 2022

Donderdag 13 oktober mocht de fractie weer in de raadzaal zitting nemen om keuzes te maken die volgens ons de stad steeds een beetje mooier maken. Dit was de laatste raadsvergadering voor het herfstreces van een week. De avond begon rustig met veel unanieme stemmingen: bestemmingsplan Jonker Juffer en Paltrok zijn vastgesteld, een aanpassing aan het bestemmingsplan voor de Havenstraat, het voorkeursrecht op het Hofwijk Noordterrein en het beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein, het controleprotocol voor 2022 en een aanpassing aan de voorwaarden voor de stadspas.

Die laatste heeft ons wel vooraf even doen twijfelen maar de VVD heeft begrip voor de impact van stijgende prijzen op de koopkracht van kwetsbare huishoudens en wij zijn van mening dat de Stadspas hier op termijn positieve bijdrage aan kan gaan leveren. We stemmen voor, maar blijven kritisch op de besteding van armoedegelden en willen dit blijven uitgeven aan maatregelen die structureel de financiële positie van inwoners verbeteren.

Tevens hebben wij onze recent aangestelde griffier eervol ontslag verleend, wij wensen hem veel succes in de rest van zijn loopbaan. En omdat wij als Raad zoveel respect hebben voor de medewerkers op de griffie en de druk die er de komende tijd op hen afkomt hebben wij hen deze waardering laten blijken met een grote bos bloemen.

Vervolgens gingen wij naar de onderwerpen waar wel debat over nodig was omdat daar moties en amendementen op waren ingediend. Wij begonnen met het vaststellen van de nieuwe verordening begraafplaatsen die per 2023 zou gaan gelden. Omdat er vanuit diverse partijen uit de stad behoefte is aangegeven om eeuwigdurend grafrecht in te stellen is hier een passage over opgenomen. Omdat eeuwigdurend juridisch geen geldige term is en dus ook niet bestaat is gekozen voor de term: “onbepaalde tijd”. Na diverse overleggen met de wethouder en de ambtenaren is ons duidelijk geworden wat de term “onbepaald” inhoudt, dit vonden wij niet duidelijk in de verordening terugkomen en daarom hebben wij een amendement hierover ingediend welke door de Raad aangenomen werd.

Het volgende agendapunt was het bestemmingsplan Hembrugterrein Noordelijk deel, hier is gesproken over de verdeling van woningen en twee moties die vragen om een eerbetoon aan een ondernemer van het terrein en ruimte te reserveren voor een oorlogsmonument. Meer sociale huurwoningen waren wij tegen, meer middenhuur waren wij wel voor. Een oorlogsmonument vinden wij een goed idee en passen in deze nieuwe wijk. De motie die een eerbetoon vraagt voor de ondernemer is teruggetrokken door het CDA en dat vinden wij ook meer dan terecht. Naast dat deze inhoudelijk niet goed in elkaar zat omdat de voorwaarden niet klopte vinden wij niet dat deze discussie in de raadzaal op dit moment gevoerd moet worden.

Vervolgens gingen wij naar een onderwerp wat niet direct op de agenda stond, omdat er zes moties ingediend waren moest deze wel behandeld worden. Het feit dat er zes moties geschreven zijn door de andere partijen geeft aan hoe erg de voorlopige voorkeursalternatief Guisweg leeft in de stad. Hier is een mooie discussie gevoerd waarbij gevraagd werd om het ontwerp van de fietstunnel aan te passen, de A8 naar 80 km aan te passen, de Guisweg tussen Westzaan en Westerkoog af te breken, dit plan helemaal on hold te zetten en nogmaals het verdiepen van het spoor te onderzoeken. Dat laatste is echt een passeert station wat ons betreft, deze oplossing heeft onze voorkeur maar is door de MKBA die uitgevoerd is onhaalbaar gebleken. Wij hebben tegen alle moties gestemd en zijn nu vooral nieuwsgierig naar de verdere uitwerking van dit alternatief.

Daarna stond een onderwerp op de agenda wat ook erg speelt in de stad; de woonunits in Saendelft waar op korte termijn Oekraïense vluchtelingen in gehuisvest worden en later spoedzoekers zoals ouders die recent gescheiden zijn en snel woonruimte nodig hebben. DZ vraagt het college om dit traject on hold te zetten omdat zij vinden dat het traject wat bewandeld is niet correct is. De motie van de ChristenUnie is van dezelfde strekking maar wil niet zover gaan als die van DZ, deze vraagt alleen om burgermeesterbesluiten voortaan aan de Raad voor te leggen. Dit laatste zouden wij af en toe zeker willen wanneer de burgermeester iets besluit wat wij liever anders hadden gezien. Maar wij zijn van mening dat wij dan de burgermeester niet deze rechten hadden moeten geven en ook dat zijn werk dan dusdanig ingewikkeld gemaakt wordt.

De POV, D66 en DZ hebben een motie ingediend om met de erfpachters (en dan specifiek diegene die zich hebben verenigd in de BEZ) snel een overgangsregeling te treffen die voor hen acceptabel is. Uit de diverse gesprekken die wij hebben gevoerd met erfpachters blijkt dat dit doel bijna onmogelijk is omdat iedereen wat anders wil. De ene erfpachter wil snel een aanbod van 25% korting op de huidige kostprijs omdat die snel zijn woning wil verkopen. Een ander wil dat er een rechtszaak komt om duidelijker te krijgen wat de gemeente moet doen zodat er voor iedereen een duidelijk vastgesteld besluit is. Ook omdat niet alle bewoners met erfpacht in de BEZ zitten (zo zijn er ook veel woningen van woningcorporaties op erfpacht) en dit momenteel onder de rechter is, hebben wij toch besloten om tegen deze motie te stemmen. Wel hebben wij gevraagd aan het college of het mogelijk is nogmaals met de BEZ in gesprek te gaan om te kijken of/ hoe beide partijen nader tot elkaar kunnen komen en staat het college hier voor open.

Als laatste mocht onze woordvoerder mobiliteit Casper nog twee moties behandelen waarin gevraagd werd naar een brug op de eilanden van Hain. Hier waren veel vragen over, wat zijn de gevolgen, kost dit een huis, moet het bestemmingsplan volledig overnieuw vastgesteld worden? Omdat deze vragen allemaal niet direct en goed beantwoord konden worden is de motie ingetrokken door de indienende partijen.

Ook vroegen enkele partijen om de fietsbrug over Zijkanaal-H volledig uit de planning te halen nu gebleken is dat deze veel duurder zal worden dan vooraf gedacht. Na een kort debat is besloten om ook deze voorlopig “aan te houden”, waarschijnlijk zal hij voor een derde keer ingediend worden door het CDA.


Mocht je naar aanleiding van dit verslag of naar aanleiding van een andere kwestie contact met mij willen opnemen dan ben ik te bereiken via fidel.lopes@vvdzaanstad.nl of via 06 13 505804.


Fidel Lopes
Fractievoorzitter VVD Zaanstad