Verslag raadsvergadering 22 september

Afgelopen donderdag vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Deze vergadering zat weer boordevol met belangrijke onderwerpen voor onze stad. Zoals ook valt te lezen in het coalitieakkoord gaat Zaanstad de komende tijd flink bouwen aan nieuwe woningen. Dat zien wij dus ook terug in de agenda van deze (maar ook komende) raadsvergadering.

Het Hembrugterrein is een waardevolle omgeving voor Zaanstad die nog waardevoller aan het worden is. Er gaat gebouwd worden op het Hembrugterrein en daarom hebben wij deze week het mobiliteitsplan van dit gebied behandeld in de raad. In dit debat hebben wij het amendement van het CDA gesteund waarin gevraagd wordt naar meer parkeerplaatsen voor de bewoners bij hun huis, deze heeft het jammer genoeg niet gehaald en hiermee blijft naar onze mening de parkeernorm in dit gebied te laag. Gelukkig is de motie die vraagt om het OV op het terrein niet verder te laten versoberen wel gesteund door de gehele raad. Ook hebben wij voor de motie gestemd die vraagt naar het analyseren van de mobiliteit op het noordelijke deel van het Hembrugterrein voordat er keuzes gemaakt worden over het zuidelijke deel. 


Daarna stonden er twee startnotities op de planning. Een startnotitie is een eerste stap naar een ontwikkeling van woningen in de stad. Na een discussie in de raad over het gebouw (of de bouwstijl) van de Bres in Wormerveer, waarbij de Zaanse VVD besloten heeft om niet aan deze bouwstijl vast te houden, en een sympathieke motie van de PVDD die vraagt om in de ontwikkeling op de Witte de Withstraat e.o. rekening te houden met één vooraf aangepaste woning voor een rolstoelgebruiker (en zijn/haar familie) is overgegaan tot stemmen waarbij wij tweemaal voor hebben gestemd. Hiermee is de eerste stap gezet naar twee woningbouwprojecten. 

Vervolgens is in het debat over de Verordening nadeelcompensatie besloten dat mensen of bedrijven die nadeel ondervinden door een besluit van de gemeente gecompenseerd kunnen worden. Hierbij kun je denken aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor een appartementencomplex, waardoor het eigendom van het naastgelegen gebouw in waarde achteruitgaat. Wij hebben voor de motie over het instellen van een externe adviescommissie gestemd. Niet omdat wij onze eigen ambtenaren niet vertrouwen, maar omdat zo een onafhankelijke commissie eventuele gevoelens van vooringenomenheid bij bewoners die te maken krijgen met een nadeelcompensatie kan wegnemen. Omdat de VVD voorstander is van kostendekkendheid van regelingen als deze hebben wij tegen het voorstel gestemd om de kosten van een onderzoek hiervoor te verlagen naar 300 euro. 

De Zaanse raad kreeg de begroting en het uitvoeringsprogramma van de Vervoersregio Amsterdam (VRA) tot 2031 ter beoordeling. Namens Zaanstad nemen Casper en ikzelf zitting in VRA. Besloten is dat Zaanstad de volgende signalen gaat geven naar het bestuur van de VRA: onze wensen (zoals doortrekken van de A8 naar de A9) moeten met klem overgebracht worden, Zaanstad is een voorstander van vervoer over water en wil hier graag ondersteuning van de VRA voor. De motie van o.a. PVDA om meer OV naar Zaanstad te krijgen hebben wij ook gesteund maar niet met dezelfde beweegreden want wij vinden dat een auto een keuze NAAST het OV moet zijn. 

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe omgevingswet in en daarbij zijn er enkele rechten die de gemeenteraad heeft. In dit debatpunt wilde ROSA zorgen dat de omgeving van een monument ook beschermd zou worden door het monument. Natuurlijk snappen wij dat gebouwen moeten voegen maar een verbod gaat de VVD te ver en daarom is besloten om tegen te stemmen. De meerderheid van de raad was op dit het met ons eens. 

Dan kwamen de moties aan bod geagendeerd door de leden van de gemeenteraad. Het begint met de motie van Casper die de speeltuinen van Zaanstad op een digitale kaart wilde plaatsen. Deze motie kon niet de meerderheid van de zaal overtuigen en is dus verworpen. Een motie van het CDA om te voorkomen dat projecten uitgesteld moeten worden, omdat de elektriciteitsbelasting te groot is of niet op korte termijn gerealiseerd kan worden omdat er niet voldoende stroom beschikbaar is, hebben wij, en een ruime meerderheid van de raad gesteund. 

De POV vindt dat Zaanstad bij de verkoop van de aandelen van RNH (Recreatie Noord Holland, de beheerder van de recreatieschappen) door de provincie recht heeft op een deel van de opbrengst van die verkoop. Wij hebben besloten om voor te stemmen omdat wij in kansen denken en niet in beperkingen. Ook nadat de wethouder heeft uitgelegd dat de motie volgens hem niet goed in elkaar stak omdat de motie impliceert dat het geld van de provincie is maar dit is van de recreatieschappen. Omdat de provincie volledig eigenaar is van de recreatieschappen gingen wij hier niet in mee. Uiteindelijk heeft de raad tegen deze motie gestemd en is hij dus verworpen. 

Samen met andere partijen hebben wij een motie ingediend om te blijven lobbyen en te zorgen dat wij als gemeente Zaanstad zekerheid krijgen dat wij de regenbooggelden ter waarde van 20.000 euro nog steeds krijgen vanuit het ministerie van OCW in 2023. Onze Annemarie heeft aangegeven dat wij als Zaanstad ambities hebben en dat deze gelden hier zeker aan bij kunnen dragen. Omdat de meerderheid van de raad indieners waren van deze motie heeft de motie het vanzelfsprekend gehaald. 

De motie die vraagt de raad actiever te informeren naast de raadsinformatiebrieven en de raad naar een Zaanstad beraad wil halen bij een afwijking was naar onze mening niet nodig. Wij krijgen brieven vanuit het college waar deze wijzigingen in worden benoemd en hier is de VVD zeer alert op. Een meerderheid van de raad stemde voor deze motie en hiermee is deze aangenomen. 

D66 heeft een motie ingediend die vraagt de Zaanferry nog een jaar in de vaart te houden waarbij de subsidie wordt verhoogd van 181.000 euro naar 200.000. Wij begrepen deze motie zeker maar hebben dit verder uitgezocht. De motie bleek juridisch niet haalbaar in wegens aanbestedingsregels. De motie heeft het dan ook niet gehaald en is daarmee verworpen. Wij hopen dat er in 2023 partijen opstaan die vervoer over water zullen gaan uitvoeren. 

Zonder debat heeft de raad aan het begin van de vergadering besloten dat de horeca ondernemers in Zaanstad ook in 2022 geen precariobelasting hoeven te betalen als verlenging van de Corona maatregelen. Daarnaast is ook zonder debat besloten wederom geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Sint Michael College omdat de gegunde bouwer failliet is gegaan en de bouwkosten nu hoger zijn dan bij de eerste gunning. 


Mocht je naar aanleiding van dit verslag of naar aanleiding van een andere kwestie contact met mij willen opnemen dan ben ik te bereiken via fidel.lopes@vvdzaanstad.nl of via 06 13 505804. 

Fidel Lopes
Fractievoorzitter VVD Zaanstad