Verslag uit de raad - 24 mei 2022

Omdat het komende donderdag Hemelvaartsdag is vergaderde de Zaanse gemeenteraad twee dagen eerder. Vanavond was er weer een bomvolle agenda waarbij volop gedebatteerd is over:

De jaarstukken van Gemeente Zaanstad 2021 waarbij een drietal moties ingediend zijn door enkele partijen die willen afwijken van de afspraken die wij hebben gemaakt als raad over de besteding van het resultaat van 10.8 miljoen. Inhoudelijk kon de VVD enkele punten wel volgen maar omdat de mores en afspraken gebroken worden met deze politieke wensen, die ruim de helft van het gehele budget opslokken, hebben wij toch tegengestemd. Wij hopen dat de onderhandelaars die momenteel druk aan het onderhandelen zijn voor een nieuw college deze punten niet vergeten te bespreken. Mocht dit niet zo zijn dan weten wij zeker dat bij de behandeling van de Burap deze moties zeker weer ter tafel komen. 

Het bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan vastgesteld waardoor de ontwikkeling van deze percelen in Westzaan weer een stap verder zijn.

Zijn de financiële jaarstukken Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2021 - 2023 vastgesteld waar Zaanstad zitting in heeft en daardoor elk jaar ook de cijfers moet bekijken en goedkeuren. Wij hebben de motie van de Partij voor de Dieren niet gesteund omdat wij het niet nodig vinden om extra milieuwensen bovenop de wet te maken in Zaanstad. In dezelfde lijn hebben wij als Raad ook kennis genomen van de jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en ook de begroting voor 2023.

Waren wij van plan om de motie vreemd met betrekking tot de herinrichting van de speeltuinen in Krommenie te steunen omdat naar aanleiding van de inspreker die heeft gesproken in de raad duidelijk is dat het belangrijk is om de bewoners in de wijk mee te nemen in een besluit. De inwoners zijn kennelijk te weinig gehoord en hebben met deze actie geprobeerd om inspraak te krijgen, en dit is hiermee gelukt. DZ heeft besloten om deze motie in te trekken na toezeggingen van de wethouder dat hij in gesprek gaat met de bewoners. 

D66 en CU hebben in de raad een voorstel gedaan om het initiatief van de woningbouwcorporaties tot het organiseren van een burgerberaad te faciliteren, bijvoorbeeld door ondersteuning bij het loten van de deelnemers voor dit beraad. Ook dit is een vorm van participatie waar de VVD een voorstander van is en daarom hebben wij ook voorstel gesteund. 

Naar aanleiding van een motie van PVV en POV gesproken over de veiligheid rondom het stationsgebied waarbij zij voorstellen de handhaving te intensiveren in het stationsgebied van Zaandam, om niet alleen de veiligheid maar ook het veiligheidsgevoel onder alle inwoners te vergroten gesteund.