Rekenkamerrapport meldingen openbare ruimte

De gemeente Zaanstad is aangesloten bij de Rekenkamer. Deze instantie doet onderzoek naar processen binnen de gemeente en geeft aanbevelingen hoe processen verbeterd kunnen worden. Het onderwerp dat dit jaar is onderzocht is hoe de gemeente omgaat met meldingen openbare ruimte.

Als eerste viel op dat het aantal meldingen de afgelopen jaren enorm is toegenomen. De VVD heeft gevraagd naar een onderverdeling van het soort meldingen. De meeste meldingen gaan over groen inclusief bomen, dumpen van afval, (verkeers-) lichten en bestrating. Uit het rapport blijkt dat er maar 2 soorten afhandelingstermijnen zijn: spoed binnen een paar dagen of geen spoed 30 dagen. Reden voor de VVD om een agenda initiatief te nemen om met de raad te bespreken of 2 afhandelingstermijnen wel voldoende is en of dat niet anders kan. Dat werd gesteund door de meeste partijen. Tijdens de bespreking kwam naar voren dat ook de manieren waarop je een melding kunt doen uitgebreid kan worden. Het blijkt regelmatig te gebeuren dat een inwoner die een melding doet via de website een reactie krijgt dat de melding is afgehandeld terwijl er nog niets gebeurd is. De melding wordt als afgehandeld bestempeld als de melding is doorgegeven aan de afdeling die het moet oplossen. Dat wekt verwarring. Ook blijkt dat er weinig onderzoek gedaan wordt naar de tevredenheid van inwoners over de afhandeling van de klacht. Ook dat kan beter. Vraag aan inwoners hoe ze de afhandeling hebben ervaren. Dat geeft informatie waar het proces nog aangescherpt kan worden. De wethouder heeft toegezegd de aanbevelingen uit het agenda initiatief mee te nemen en ook de aanbevelingen uit het rapport.

U kunt de teksten lezen via:
- Agenda-initiatief meldingen openbare ruimte Gemeente Zaanstad (raadsinformatie.nl)

- Raadsvoorstel rekenkamerrapport Meldingen Openbare Ruimte Gemeente Zaanstad (raadsinformatie.nl)

Is het dan nu klaar voor de VVD? Nee. Feit blijft dat de openbare ruimte onderhouden wordt op het een na laagste niveau. Dat is iets meer dan niets doen. Uit de vele meldingen blijkt dat de onvrede over hoe de openbare ruimte eruit ziet groot is. Al jaren wil de VVD dat er meer geld wordt uitgetrokken voor het onderhoud van de openbare ruimte. Maar elke keer als er hoop gloort over meer geld uit Den Haag of dat er ruimte ontstaat in de begroting is er wel iets dat roet in het eten gooit. Meestal is dat omdat de Jeugdhulp toch weer geld te kort komt. Er is vorig jaar in de raad een motie aangenomen van initiatiefnemers GroenLinks en VVD om een plan van aanpak te maken om de achterstanden in de openbare ruimte in te lopen en om het dagelijks onderhoud naar een hoger niveau te brengen. Ook hier geldt dat er geld nodig is om dit uit te kunnen voeren. Tijdens de bespreking heeft de VVD gevraagd om in 2 wijken een pilot te houden om samen met de bewoners van die wijk te bespreken of de middelen die er zijn nu zo worden ingezet om een zo groot mogelijke tevredenheid in de wijk te realiseren. Sommige stukken gras worden elke week gemaaid terwijl de buurt denkt, dat mag best iets minder en andere stukken maar 2 x per jaar terwijl dat belet dat het stuk gebruikt kan worden voor recreatie en buiten spelen of als uitrenzone voor honden. We houden vinger aan de pols of de wethouder deze bijeenkomsten gaat houden en wat de resultaten zijn.

Als laatste heeft de VVD fractie voorgesteld om in het verkiezingsprogramma op te nemen om meer geld uit te trekken voor de openbare ruimte. Laten we zorgen voor een mooie verkiezingsuitslag zodat dit punt kan worden ingebracht bij de coalitieonderhandelingen. 

Motie 11: Aanpak achterstanden openbare ruimte