Verstedelijkingsstrategie

In de raad van 8 juli is gesproken en besloten over de zienswijze Verstedelijkingsstrategie MRA. Een belangrijk document, want het gaat over de hele Metropoolregio Amsterdam en hoe verdeel je de schaarse ruimte voor wonen, werken, verkeer, recreëren en natuur. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen om de groei van het aantal inwoners op te vangen en voor de mensen die nu al lang op een wachtlijst staan. Zaanstad verwacht te groeien naar 200.000 inwoners. Huisvesting alleen is niet genoeg. Onze inwoners willen een baan dus moet werk op redelijke afstand zijn en je moet ernaartoe kunnen via de door jou gewenste manier. In je vrije tijd wil je kunnen ontspannen en genieten van de natuur of recreëren. De verstedelijkingsstrategie geeft een eerste beeld waar wat moet plaats vinden. VVD Zaanstad vindt dat er te eenzijdig vanuit Amsterdam wordt geredeneerd en heeft vier voorstellen gemaakt om bij te sturen.

  1. Amsterdam heeft het voornemen om een festivalterrein in te richting aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Zaanstad altijd mogen meegenieten van de muziek. De VVD vindt dat festivals goed verdeeld moeten zijn over de regio zodat lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. In de strategie wordt er niet gesproken over festivals en moet wel een plek krijgen in de strategie. Dit voorstel haalde het niet.

  2. Mobiliteit is een onderwerp dat de VVD na aan het hart ligt. In veel plannen ligt de nadruk op openbaar vervoer, lopen en fietsen. Maar niet voor iedereen is die keuze even makkelijk. Je zal maar in een gebied wonen zonder OV of door een beperking of ouderdom geen gebruik kunnen maken van een van deze manieren. Dan is een auto soms de enige manier om je te verplaatsen en deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. De VVD heeft een voorstel gemaakt om de auto een gelijkwaardige plaats in te laten nemen in de strategie. Helaas haalde dit voorstel het ook niet.

  3. De Zaanse economie is belangrijk om inwoners zoveel mogelijk in eigen regio van een baan te voorzien. De VVD vindt het belangrijk om eerst te inventariseren hoe de situatie per bedrijventerrein is. Wat zijn de plussen en minnen en wat willen we graag als werkgelegenheid in onze gemeente hebben. Dan hebben we een beter beeld en kunnen we sturen op welke werkgelegenheid we wel en niet willen binnenhalen of behouden. Dit sluit ook aan op de nog te bespreken visie op bedrijventerreinen die nog in de raad behandeld moet worden. Het voorstel om eerst in de eigen gemeente te inventariseren kon op een meerderheid in de raad rekenen.

  4. En dan als laatste weer het beleid van de Provincie om de buitengebieden op slot te zetten door de beperkingen van het Bijzonder Provinciaal Landschap. De VVD laat geen mogelijkheid onbenut om de Provincie hier weer op te wijzen. Ook dit voorstel kreeg een ruime meerderheid.

De punten zijn verwerkt in de zienswijze die Zaanstad heeft ingebracht. 

Wilt u meer lezen? U vindt de stukken hier.