De Raad vergadert weer fysiek!

Gisteravond mochten wij voor het eerst weer fysiek vergaderen. Voorlopig blijven de Zaanstad Beraden digitaal maar is de raadsvergadering wél weer fysiek.

Als eerste onderwerp stond de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 op de agenda. Nadat bij de concept versie al VVD (ea) moties zijn aangenomen, zijn daar gister nog 2 bijgekomen;

Zorg voor een mogelijkheid voor bovenlokale afstemming wanneer gemeentes er onderling niet uitkomen & geef prioriteit aan het inrichten van een toekomstbestendige energie infrastructuur. 

Daarna kwamen de recreatieschappen RAUM en Twiske-Waterland. Wij zijn tegen het verhogen van de participantenbijdrage zowel incidenteel als structureel! Daarnaast waren wij het er mee eens dat Zaanstad in de zienswijze moet aangeven bij het RAUM dat het Landgoed van Rorik weer beschikbaar moet komen voor recreanten. 

Bij de jaarstukken 2020 een mooi compliment voor de Zaanse industrie die op dit moment er voor zorgt dat de Zaanse economie minder hard wordt getroffen door corona vergeleken met andere steden die meer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de horeca sector. Ook een compliment aan de organisatie voor het correct gebruiken van de termen jeugdzorg en jeugdhulp nadat wij hier eerder een motie over hebben ingediend.

Samen met de POV hebben wij het initiatief genomen om een zienswijze in te dienen bij de provincie op de provinciale omgevingsverordening.  De reden is dat er voor Zaanstad ernstige beperkingen zijn ontstaan door in de provinciale verordening al het

niet bebouwde en het buitengebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap te benoemen en de regels die bij het Bijzonder Provinciaal Landschap horen. Hierdoor is het namelijk bijna onmogelijk om een aantal gewenste ontwikkelingen (wonen-achter-wonen, visie op dijken, linten en paden) ook daadwerkelijk uit te voeren.

Helaas zagen wij ons genoodzaakt om de motie van wantrouwen tegen SP raadslid Hartog te steunen. Als raad moeten wij kunnen vertrouwen op onze afgevaardigden in de VRA. Dit bleek niet het geval te zijn en uit de antwoorden van Dhr Hartog klonk voor ons onvoldoende ruimte tot verbetering. 

Door een overvolle agenda van de raad zijn niet alle moties behandeld en komt onze motie over de inburgeringswet nog een keer terug in de raad omdat er geen tijd meer was om deze te bespreken. 

Volgende keer zullen wij dus nog terugkomen over de inburgeringswet!