Behoud beeldbepalend Zaans doe je met gezond verstand, niet met meer regels

Zaanstad heeft veel mooie historisch panden, infrastructuur en landschappen die beeldbepalend zijn. Zelfs de skyline van Zaanstad is vaak beeldbepalend maar wie bepaalt dat? De VVD vindt veel industriële panden mooi. In het VVD Zaanstad verkiezingsprogramma staat dan ook terecht dat oude industriële panden niet direct moeten worden gesloopt maar dat na grondig onderzoek moet worden bepaald of het mogelijk is om deze met behoud van hun karakter getransformeerd kunnen worden tot woningen.

Onder aanvoering van de partij ROSA  is met CDA, DENK, LZ en SP  voor de raadsvergadering van 17 december 2020 een motie “Behoud Beeldbepalende Panden” ingediend. Naast een zeer tijdrovend onderzoek of een pand monumentwaardig is, willen deze partijen nu een extra proces invoeren, waarbij panden die niet de status van monument hebben of krijgen wel de status van “beeldbepalend” kunnen krijgen. 

De VVD is van mening dat bij nieuwe ontwikkelingen het goed is met het bepalend beeld rekening te houden. Daar heb je geen extra regels voor nodig, maar gezond verstand. De afdeling erfgoed en monumenten lopen nu al over van het werk.  De fractie van de VVD denkt dat een nieuwe categorie de druk alleen maar zal verhogen. Een nieuwe categorie naast monumenten inbrengen zal meer werk, meer personeel en ook meer kosten met zich meebrengen. 

De indieners van deze motie zeggen over de term beeldbepalende panden:  "Die term is overigens niet ideaal, aangezien ook cultuurhistorisch erfgoed dat niet direct als ‘pand’ zal worden herkend (zoals openbaar groen en parken, infrastructuur als bruggen en sluizen of archeologische en aardkundige objecten) hieronder begrepen dient te worden." Dus eigenlijk willen de partijen dat alles wat beeldbepalend is hieronder gaat vallen. Maar zoals hiervoor al opgemerkt, wie bepaalt dat? De VVD vindt dat hiermee een extra blokkade voor de ontwikkeling van onze stad wordt gecreëerd. Er zijn al regels die gelden voor niet monumenten. De welstandscommissie houdt al rekening met zichtlijnen. Daarnaast zijn er ook al genoeg regels opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving op het gebied van dijken, linten en paden.

Zaanstad ziet in de komende jaren het aantal inwoners groeien naar 200.000. Deze mensen zullen ergens moeten wonen en zich via een goede moderne wegen- en OV-infrastructuur moeten kunnen verplaatsen. Het invoeren van een categorie “beeldbepalende panden, landschappen en infrastructuur” zal een belemmering worden om de autonome groei te faciliteren. 

De VVD wil vanuit haar standpunten niet meer regels maar juist minder. De ervaring leert dat nieuwe regels, hoe goed ook bedoeld, vaak worden gebruikt om een politieke wens te rechtvaardigen. Een aantal voorbeelden:

  • Je bent tegen hoogbouw in de stad, dan kan je aanbrengen dat dit het “beeld bepalend” zicht van de stad te veel aantast. De regels geven je dan gelijk.

  • Je staat op de Noorderveenweg bij de Nauernasche vaart en kijkt naar het westen en vindt dit een prachtig beeldbepalend landschap.  Als dat wordt overgenomen door een beeldbepaalcommissie betekent dat dat er geen verbinding A8-A9 kan worden aangelegd.

  • Als bepaald wordt dat een buurt beeldbepalend is kan dat het project MAAK Zaanstad in de weg zitten omdat het geheel dan niet te financieren is. Dat is een enorme blokkade waardoor de broodnodige ontwikkeling van de stad, ingezet door het MAAK project wordt stil gezet.

Als deze motie alleen zou oproepen om het voor de eigenaren van bestaande of toekomstige monumentale panden gemakkelijker te maken om binnenshuis aanpassingen te doen, om bijvoorbeeld het energieverbruik te verlagen, dan zou de VVD dit steunen. Maar wij zien dat niet terug in deze motie en vinden de kleine lettertjes waarin wordt gezegd dat het ook infrastructuur, landschap en openbare ruimte kan betreffen heel onwenselijk. De motie werd door ROSA bij aanvang van de vergadering ingetrokken omdat niet alle indienende partijen aanwezig waren. De fractie van VVD vond het uitstel prima omdat er nu wat extra tijd voor twijfelende partijen is om hun mening bij te stellen. Je zult begrijpen dat als deze motie weer wordt ingediend de VVD deze motie niet zal steunen.  


ZAANSTAD MAG NIET OP SLOT WORDEN GEZET