Omgevingsverordening Provincie

Op 16 september heeft de Provincie Noord-Holland een inspraakavond gehouden voor raadsleden uit de regio Noord-Holland zuid. Het onderwerp was de omgevingsverordening die de Provincie nog vast moet stellen. De VVD heeft een kritische noot over de minimale beleidsruimte die de Provincie laat bij ontwikkelingen in de linten en het landelijk gebied. De VVD was niet de enige partij en gemeente die kritiek had. Alle andere insprekers kwamen met hetzelfde verzoek: de linten en landelijk gebied niet op slot en laat de gemeente zelf een afweging maken. Nu afwachten wat de Provincie doet met de opmerkingen. Hierbij de tekst van de inspraak van Rina Schenk.

Omgevingsverordening Provincie


Beste collega’s van de Provincie.

VVD Zaanstad heeft met belangstelling kennis genomen van de concept omgevingsverordening van de Provincie Noordholland. 

Het uitgangspunt voor zoveel mogelijk bouwen in stedelijk gebied onderschrijven wij. In Zaanstad wordt ingezet op het transformeren van diverse bedrijfsterreinen  van alleen werken naar werken gecombineerd met wonen. Voor ons wel met respect voor de aanwezige ondernemers en de daarbij behorende werkgelegenheid. Het kan echter niet zo zijn dat alle bebouwde delen van Zaanstad zo verdicht worden dat er geen ruimte meer is voor groen en water, ontspanning, vervoer en ontsluiting van de  wijken. Het moet in uitzonderingsgevallen mogelijk zijn te kijken naar de randen van het groen in de gemeente voor extra ruimte voor woningen. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken en de Provincie oproepen om nu echt werk te maken van de verbinding tussen A8-A9 en het verminderen van de milieubelasting in de bebouwing in Zaanstad noord. En ondersteuning  bij projecten zoals onsluiten van de wijk Westerwatering en het opheffen van de blokkade in het vervoer op de weg door het spoor in Zaandijk.

We zijn tevreden met de aandacht voor de natuurwaarden in Zaanstad zoals het groene hart midden in onze gemeente. Ook het college van Zaanstad ziet in dat er diverse belangrijke kernwaarden zijn in Zaanstad vanuit onze eeuwenlange historie. Ik noem bijvoorbeeld de Veenweidegebieden en de historische linten van Westzaan, Assendelft en Krommeniedijk. Het veenweidegebied wordt nog steeds gebruikt door veehouders. Er wordt veel gepraat en geschreven over hoe dat nu verder moet met de veenweidegebieden. Een oproep hier: praat niet over de boeren en hun toekomst maar met hen. Dat gebeurt op dit moment veel te weinig. 

Ook de bebouwing die sinds eeuwen langs de Zaan is gerealiseerd heeft prachtige historische kenmerken zoals de paden die haaks op de Zaan zijn aangelegd. De Zaan, het oudste industriegebied van Europa waar wonen en werken naast elkaar al eeuwen bestaat. Het college van Zaanstad heeft daarom een visie op Linten, dijken en paden opgesteld om die kernwaarden te beschrijven, vast te leggen en te koesteren. Specifiek is het lint van Westzaan en het gebied langs de Zaan beschreven. Een goed document om ontwikkelingen in die gebieden aan te toetsen. 

En dan onze maar:

We lopen toch aan tegen de beperkingen van de omgevingsverordening. Als VVD zijn we warm voorstander van het behouden van de stolpen in Zaanstad. Vaak worden deze nog bewoond door 1 of 2 personen vanuit het agrarisch verleden. Hoe mooi kan het zijn om deze stolpen te  behouden door ze inpandig te mogen splitsen in 2 wooneenheden waarbij er vaak aan gedacht wordt om een van de kinderen er te laten wonen. Dat geldt soms ook voor de grote gebouwen die op een erf staan. Het uiterlijk van het erf verbeterd er door en er wordt een bijdrage geleverd aan de woningnood en aan het langer thuis wonen van ouderen en het verlenen van mantelzorg. Ook als een pand gesloopt wordt moet er een mogelijkheid bestaan om er meerdere wooneenheden te realiseren. In de visie op linten, dijken en paden die in Zaanstad is vastgelegd zijn voldoende waarborgen opgenomen dat de blik op het achterland en de aanwezige sloten behouden blijven. De visie willen wij graag zien als een Ja tenzij in plaats van een nee, mits document. Dan is het noodzakelijk dat de Provincie de gemeenten meer beleidsvrijheid gunt om een eigen afweging te maken in de gebieden aangeduid als Bijzonder Provinciaal Landschap. En dit geldt niet alleen voor de Zaanse dorpen maar voor alle dorpen en linten in NoordHolland zuid. Voor Zaanstad is wat de VVD betreft het college en de raad prima in staat een goede afweging in te maken en besluiten te nemen over wat wel en niet kan. Aan betutteling heeft de VVD geen behoefte.


Dank u voor uw aandacht.