De raadsvergadering van 28 mei.

Wat een volle agenda was er gisteravond voor de raadsvergadering. Met diverse moties en amendementen van de VVD.

Op de agenda bijvoorbeeld de cultuurvisie. Wat een tijd en energie is er gestoken om dit eindresultaat te bereiken. Met een voorbeeld van hoe inwonerparticipatie kan worden ingezet. Diverse gespreksrondes door de gemeente, heel veel gesprekken met allerlei belanghebbenden van cultuur en een enquĂȘte om bewoners die niet zo snel naar een uitnodiging gaan toch hun mening te laten geven. Deelnemen in de werkgroep door Rina Schenk om te sturen op een goede inwonerparticipatie helpt dan echt. En daaruit volgt dan een visie waarbij spreiding door de gemeente centraal staat. Dus ook in het noordelijke deel van Zaanstad een cultuurvoorziening. Wat ook een onderdeel van het proces is geweest is om de raad aan de voorkant te betrekken bij het op te stellen proces en te laten aangeven wat vanuit de partij terug moet komen in de visie. Vanuit de VVD zijn dat: huisvesting is verantwoordelijkheid culturele organisatie, zoveel mogelijk eigen broek ophouden, er is heel veel maar maak dat bekend zodat organisaties elkaar kunnen helpen, en een meer ondersteunende rol vanuit de grote organisaties zoals Fluxus. Deze punten komen allemaal terug in de visie. Een mooi resultaat en nu door naar de uitvoeringsagenda. Daar zal dat het gesprek gevoerd worden over wat wel en niet meteen op te pakken met de beschikbare middelen.

 

Een onderwerp dat terug kwam was het vaststellen van MaakZaanstad Centrum Oost. In de vorige vergadering staakten de stemmen, dat betekent dat er evenveel voor als tegenstemmers waren. Deze avond werd het plan aangenomen. Een mooi resultaat want een plan voor de stad was een van de uitgangspunten in het VVD verkiezingsprogramma van 2014.

Het tweede MaakZaanstad plan voor Kogerveld is ook vastgesteld. In het Zaanstad Beraad is aangegeven dat we ons zorgen maken over het loslaten van de parkeernorm. Voor de VVD is keuzevrijheid om te reizen zoals je wilt belangrijk en dat is ook de auto. Vandaar dat er een amendement was om het parkeerbeleid zoals dat geldt ook voor die wijk te laten blijven gelden. De wethouder zegde toe dat bij de verdere ontwikkelingen het dan geldende parkeerbeleid leidend is. En dat geeft ons de ruimte om bij het vaststellen van het aankomende nieuwe beleid kritisch te kijken naar wat het beleid inhoudt en wat het betekent voor de inwoners.

En dan een punt waar lang bij is stilgestaan. De ontheffing voor onze wethouder Krieger om in Purmerend te blijven wonen. De hele oppositie stemde tegen en waarom? Ze zijn allemaal van mening dat de wethouder zijn werk goed doet en dat hij betrokken is bij Zaanstad maar dat hij voor die paar jaar toch moet verhuizen. Daar zijn we het niet mee eens en gelukkig blijft Hans onze wethouder die dan om de hoek in Purmerend woont.

De Zaanse Schans. Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat daar van alles speelt. De krant staat er bol van, de raadsleden krijgen veel brieven en de inspraak is door diverse belangengroepen op de Schans goed gebruikt. De VVD heeft zelf ook met diverse groepen gesproken om een goed beeld te krijgen wat de problemen zijn. Reden voor de VVD om te vragen aan het college om een onafhankelijk persoon in te zetten om met alle belanghebbenden een gesprek te voeren over de ontwikkelstrategie en problemen op de Schans. Johan Remkes heeft de opdracht aanvaart en afgelopen donderdag verslag gedaan van zijn bevindingen. Daaruit bleek dat de gemeente meer de regie moet pakken, de onderwerpen in de strategie meer over de tijd moet spreiden, het  beter is een ander bestuur van de Stichting Zaanse Schans te organiseren en dat het geld dat de gemeente op wil halen op de Schans gebruikt moet worden om investeringen in de Schans te doen zoals het oplossen van het parkeerprobleem. Best kritische punten dus. Meteen zat er ook een raadsinformatiebrief bij met de stappen die de gemeente wil gaan zetten. Voor de VVD waren dat vooral zaken die opgepakt worden zonder nog de uitwerking van hoe die zaken worden opgepakt. Reden voor de VVD om samen met Democratisch Zaanstad een motie in te dienen met het verzoek aan het college om de raad te informeren over de uitvoering van de stappen. En om daarmee de belanghebbenden op de Schans te informeren over het vervolg en hun rol daarin. Na een toezegging van de wethouder om hiermee aan de gang te gaan is de motie ingetrokken. We wachten in spanning het vervolg af.

Rina Schenk