Algemene beschouwingen VVD Zaanstad op de voorjaarsnota

Vandaag heeft vice-fractievoorzitter Stephanie Onclin de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota van VVD Zaanstad uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van Zaanstad.

Meters maken

Voorzitter, voor ons ligt de voorjaarsnota 2020. Het is een nota die haar basis kent in het coalitieakkoord. Een akkoord waarin wij uitdagingen aangaan, kansen grijpen en  Zaanstad mooier en veiliger maken en waar de VVD trots op is!  

Met dat grijpen van kansen wil ik graag beginnen. Steeds meer mensen in deze stad doen actief mee! Onze Zaanse ondernemers zitten ook niet stil. Een mooi voorbeeld hiervan vindt de VVD de innovatieve stadsgroeve. Door  in te zetten op innovatieve ontwikkelingen is er een betoncentrale ontwikkeld die gebruikt  beton weer kan splitsen in zand, grind en cement: een wereldprimeur. Zonder bemoeienis van de overheid overigens! Om onze kinderen ook in staat te stellen om kansen te krijgen en pakken, is het belangrijk om te investeren in onderwijs. De VVD is dan ook blij met de aanpak van het lerarentekort! Gelukkig ziet ook dit college dat alleen de aanpak van het lerarentekort niet voldoende is. Daarom wordt er ook geïnvesteerd in een Zaancampus, voorschoolse educatie, verlengde leertijd en brugfunctionarissen; allemaal voorbeelden van investeringen in Zaanse kinderen én leraren. 

Maar zoals wij vorig jaar al benoemde zijn er ook nog genoeg uitdagingen. Wij willen er drie nogmaals hier herhalen: 

1.     Onze stad bereikbaar houden. 

2. Zaanstad veilig houden en de toenemende ondermijnende criminaliteit tegen gaan en, 

3. de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden 

Dan wil ik graag met de laatste uitdaging beginnen.  Als VVD vinden wij dat financiële tekorten altijd eerst in de eigen portefeuille opgelost moeten worden. Dat de huidige opgave te groot is om alleen door de wethouder Jeugdhulp op te laten lossen, begrijpen wij maar wij zullen haar er wel aan houden om strakke regie te voeren op de jeugdhulp tekorten.  Wij hebben eerder moties met ideeën ingebracht en zullen hier scherp op blijven. Nu er waarschijnlijk ook extra geld uit Den Haag gaat komen, vindt de VVD dat de verdeling van dat geld ook weer over de portefeuilles moet plaatsvinden zodat sommige bezuinigingen kunnen worden verzacht; zoals ondermijning. Daarmee kom ik ook op de volgende uitdaging.  

De tweede uitdaging is het veilig houden van Zaanstad en de toenemende ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Wij zijn blij om te zien dat dit college veel doet om ondermijning tegen te gaan. Onze complimenten én dank daarvoor! Maar als wij dan kijken naar de voorjaarsnota maken wij ons wel zorgen want ook hier wordt bezuinigd. Graag wil de VVD tijdens het Zaanstad Beraad met de burgemeester in gesprek hoe hij denkt de uitdaging die voor ons ligt aan te pakken met minder financiële middelen.  

Voorzitter dan wil ik graag met de laatste uitdaging eindigen; 

Onze stad bereikbaar houden. Daarmee wil ik ook meteen terugkomen op één van de kaders van deze voorjaarsnota; De stad mag niet op slot. Wij maken een mooie stap richting een goed bereikbaar Zaanstad met plannen zoals Avant, openstelling van de busbrug en herinrichting van de Guisweg waardoor onze stad letterlijk in beweging komt. De ontwikkelingen binnen MAAK.Zaanstad zijn voor de VVD mooie stappen naar een stad waar het prettig wonen én werken is.  

Al deze stappen kunnen echter in één keer teniet gedaan worden door  Zaanstad-Noord op slot te zetten.     

Ruim 60 jaar wordt er al gesproken over de hoognodige verbinding tussen de A8 en de A9. Na opening van de Coentunnel is de A8 in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw stukje bij beetje aangelegd met als doel hem door te trekken naar de A9. Nú is het moment om die laatste kilometers aan te leggen en het werk definitief te voltooien.   De inwoners en scholieren in het noorden van Zaanstad snakken naar een rustigere N203, de enige verbindingsweg tussen de twee snelwegen, die ’s ochtends en ’s middags vast staat met auto’s voor de verkeerslichten. 

Voor ons de is de verschuiving van de A8/A9 dan ook echt onbegrijpelijk. De techniek van de kasschuif en de uitleg van de wethouder begrijpen wij maar wij willen dit college met klem er op wijzen dat er in het coalitieakkoord staat; “Wij zoeken op korte termijn een oplossing voor de verkeersknelpunten van Zaanstad Noord.” 

Naar aanleiding van een idee, geopperd op de motiemarkt door bewoners van Assendelft, is  onder leiding van de VVD en D66 samen met CDA, PVV, CU en DENK een agendainitiatief gemaakt om de Dorpsstraat in Assendelft te ontlasten van het spitsverkeer. Een nieuwe ontsluiting exact op de geplande plaats waar die moet komen als de A8-A9 wordt aangelegd. Dit is op 11 april jl. gepresenteerd in het Zaanstad Beraad en kon rekenen op positieve bijval van de portefeuillehouder.  In dit agenda-initiatief wordt in de financiering de optie genoemd om de reservering van € 14 miljoen te gebruiken. Geen desinvestering als de A8-A9 wordt gerealiseerd.  Een meerderheid van alle politieke partijen steunt het onderzoek dat moet worden gedaan om snel te starten.  

Dit is de reden waarom de reservering van 2 x € 7 miljoen gewoon moet blijven staan waar het stond  in 2021 / 2022.  De VVD zal dan ook met een amendement komen. Daarnaast zullen wij samen met andere partijen met een motie komen om vaart achter dit agenda initiatief te zetten.  

College én raad; Wij moeten meters maken!  

 

 

NB: Alleen de uitgesproken tekst geldt.