De visie van de VVD over gebiedsontwikkeling in Kogerveldwijk 2040

De VVD vindt het toekomstperspectief Kogerveld een mooi en ambitieus plan. Het wordt getypeerd als een ‘wijk met potentie’ en daar sluit de VVD zich volledig bij aan! Meer woningen, beter bereikbaar, een impuls voor de openbare ruimte, maken van dit gebied met ‘once’ plekken een gebied met Allure!

De VVD heeft wel een aantal kritische kanttekeningen bij onderdelen uit het perspectief en die loop ik graag met u door.

Parkeerregime
Om te beginnen zet de VVD een kanttekening bij de randvoorwaarde: ‘Wij moeten in de toekomst anders omgaan met autobezit en -gebruik’. Wij willen zeer terughoudend zijn bij het mogelijk bijstellen van de parkeernorm. Het gebied beoogt een gebied te zijn voor gezinnen, met sportende kinderen en voor ouderen. Dat is een doelgroep die gebruik maakt van de auto. Ook hebben de mensen in het participatie proces aangegeven dat ze zich nu al zorgen maken om het parkeren en dat ze voldoende parkeergelegenheid willen hebben. In de toekomst zal naar verwachting de opkomst van de elektrische auto toenemen, maar ook die auto’s moeten ergens geparkeerd worden. Voor de hoogbouw kan natuurlijk gedacht worden aan parkeergarages.
We zien projectontwikkelaars worstelen met de mobiliteit van de toekomst. De Kogerveldwijk wordt als centrum gebied beschouwd, maar of dat inderdaad zo gezien kan worden, daar twijfelt de VVD aan. De parkeergarages onder de Rozengracht toren zijn niet volledig benut, en we passen de parkeernorm in het centrum aan, maar is deze hoogbouw in het centrum te vergelijken met de geplande hoogbouw in de Kogerveldwijk? Natuurlijk is de nabijheid van stations en de ontwikkeling van de plekken ook zeer wenselijk, maar het zal een EN EN opgave zijn wat de VVD betreft. EN ontwikkeling OV EN genoeg parkeerplekken.

Als dat betekent dat er geen 2500, maar 2000 woningen gerealiseerd kunnen worden, kan de VVD dat begrijpen. Het gaat er ook om dat je realistisch plant. Als we kijken naar de wijk Saendelft, ook in de buurt van een station, is er destijds een lagere parkeernorm gehanteerd, wat we de afgelopen jaren hebben moeten bijstellen. Laten we daar ook van leren!

De VVD ziet dan ook graag in de strategische fase dat er een goed onderbouwd verhaal komt waarom je de parkeernorm voor de hoogbouw evt zou kunnen loslaten, zodat we ook daar de juiste afweging kunnen maken.

Sociaal economische versterking
In het perspectief wordt gesproken over sociaal economische versterking van de wijk. Dat juicht de VVD van harte toe. Werkgelegenheid en ook de kansen om mee te doen nemen voor iedereen toe, zodat veel meer mensen kunnen profiteren van de groei van de economie. Wat de VVD dan wel bevreemdt is dat er vastgehouden wordt aan de 30% sociale huurwoningen. De Kogerveldwijk kent al 41% sociale huur. Voor sociaal economische versterking is het belangrijk om naar een goede toevoeging van middendure huur, midden dure koop te streven. Het hoeft geen elite wijk te worden, dat bedoelen we niet, maar de Kogerveldwijk kent nu veel sociale huur en heeft de laagste WOZ waarde van heel Zaanstad, dus lijkt ons 30% sociaal voor het geheel passender. Door het accent meer te verleggen naar lage en middendure huur (geen sociaal) dan zetten we inderdaad meer in voor de beoogde doelgroep van het perspectief: gezinnen met kinderen en ouderen. We hebben de afspraak in het coalitieakkoord om 30% sociaal te hanteren en daar zal de VVD zich aan houden, maar we moeten dat wel per wijk heel goed bekijken en vooral de focus houden op een sociaal economische versterking. Daar wordt iedereen beter van! Voor jongeren en ouderen zijn er ook andere alternatieven om de wachtlijsten te reduceren. We hebben al eerder een motie, samen met het CDA, ingediend om onorthodox te bouwen. Dat hoort ook bij het kijken naar toekomst.

Bedrijven
Veel bedrijfspanden staan leeg, het is een goede zaak om met behoud van cultuurhistorische waarden deze panden naar woningen te transformeren. Wel moet er aandacht zijn voor de bedrijven die willen verplaatsen of op de locatie willen blijven zitten. De combinatie van wonen en werken is een belangrijk uitgangspunt wat de VVD betreft en dat geldt ook voor de huidige bedrijvigheid als ze dat zelf willen.

Scholen
Wij vinden de ontwikkeling van scholen in het gebied goed. De VVD wil daar een concrete suggestie voor doen, passend bij de gedachte van de realisatie van deze wijk: in stappen en we beginnen nu al. De OBS ’t Kogerveld willen we versneld opnemen in het IHP (Huisvestingsplan onderwijs). De VVD wil inzetten op de genoemde optie in het perspectief: kiezen voor een nieuwe locatie in deze wijk, meer centraal gelegen maar met een dezelfde directe relatie tot groen, de sportvelden en jagersplas. Weg bij de hoogspanningskabel in ieder geval. Dat mag wat de VVD betreft zsm gerealiseerd worden, zodat het kan werken als ‘vliegwiel’ wat ook bij de Behouden Haven het geval is. Daar zullen we een motie voor maken.

Veiligheid
Als laatste punt vindt de VVD het heel positief dat er al gewerkt gaat worden aan het toegankelijker maken van de bereikbaarheid en dat daarmee ook de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt is.