VVD Zaanstad luidt het nieuwe jaar in!

Op 19 januari 2019 heeft de VVD nieuwjaarsborrel plaatsgevonden in de Slager aan de Schans. Ten overstaande van vele collega's uit de gemeenteraad, provincie, landelijke politiek maar vooral de leden van VVD Zaanstad hebben de voorzitter van het bestuur en de fractievoorzitter de aanwezigen een goed 2019 gewenst. Lees hier hun toespraken!

Toespraak Ingrid Jahn - van Binsbergen:

Goedemiddag beste leden, welkom allemaal met een speciaal welkom aan onze staatssecretaris Barbara Visser en Cees Loggen onze lijsttrekker voor de VVD tijdens de provinciale staten verkiezingen in maart. 

Fijn dat u er bent en de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn bij onze VVD Zaanstad nieuwjaarsreceptie. Allereerst wil ik graag mede namens het Bestuur u, samen met hen die u lief zijn, gezondheid, geluk, vreugde en succes, kortom een geweldig en vitaal 2019 wensen.

Wij zijn de grootste in het land, in onze provincie en in de gemeente en willen natuurlijk de grootste blijven. Daarvoor hebben wij u als leden ook nodig om het VVD geluid te laten horen en nieuwe leden aan ons te binden en te blijven boeien. Ieder lid die 1 nieuw lid aandraagt, wat zou dat goed zijn. Dan zijn we opeens al verdubbeld in ledental. 

Wij hebben een goede start met elkaar gemaakt op de eerste ALV van het nieuwe bestuur waar we het WIJ gevoel wel heel duidelijk hebben gevoeld en ervaren. Dit heeft ons nog meer geïnspireerd om met de ingebrachte feedback aan de slag te gaan. Wij zijn daar allerlei ideeën voor aan het uitwerken die de komende tijd steeds meer zichtbaar zullen worden. 

De eerste aankomende algemene ledenvergadering staat gepland op 8 april 2019, zet deze alvast in uw agenda. Tevens zal ook de PAL avond weer zijn intrede doen, deze staat gepland op 27 mei 2019. Over de invulling zijn wij als bestuur nog aan het overleggen. Daarmee willen wij als bestuur aangeven dat wij een actieve houding aannemen en de feedback echt ten harte hebben genomen. Wij hopen op jullie komst op dezer beide data zodat wij het ingezette WIJ gevoel kunnen blijven voortzetten.

Wij als bestuur vinden het fijn dat we samen met de fractie en de wethouders allen openstaan voor samenwerking onderling. Dit omdat we het samen moeten doen. moeten laten zien en moeten tonen waar wij sterk in zijn. Wij dragen met elkaar de verantwoordelijkheid om de VVD Zaanstad sterk te houden. Wij zijn er verantwoordelijk voor om de verbinding met alle zaankanters, wel of nog geen lid van de VVD, ons gezicht en ideeën te laten zien. 

Ik spreek de wens uit dat wij als bestuur de verbindende factor zijn binnen ons lokale netwerk. Wat mij brengt op het punt dat ik kan mededelen dat wij sinds 1 januari 2019 een volledig eigen zelfstandig lokaal netwerk zijn conform de wensen en eisen van VVD landelijk!

Hier laat ik het voor nu bij en geef graag het woord aan onze fractievoorzitter Marianne de Boer waarna ik graag met u het glas wil heffen op 2019! 


Toespraak Marianne Doeves - de Boer

Precies een jaar geleden stonden we in brouwerij de Hoop, waar we met elkaar de aftrap hebben gedaan voor een mooie verkiezingscampagne. 2018 gaat de boeken in als een jaar waarop we met zijn allen, fractie, bestuur en leden, ontzettend hard gewerkt hebben, de blaren op de voeten hebben gelopen om te flyeren en de blaren op de tong hebben gepraat tijdens het canvassen. We hebben met elkaar een prachtige campagne neergezet. Met een nog mooier resultaat: we mogen ons de grootste partij in Zaanstad noemen.  De  kiezer heeft zijn blijvende vertrouwen in de VVD uitgesproken. We zijn van 5 naar 6 zetels gegroeid!

En wat is er veel gebeurd na deze verkiezingsuitslag:

Na een pittige en lange onderhandelingsperiode, hebben we in juni een coalitieakkoord gesloten met 5 andere partijen. Met 4 belangrijke VVD punten:

1. Lasten vermindering voor onze burgers,

2. Investeren in goed vestigingsklimaat

3. Zorgen voor een goede regionale bereikbaarheid en 

4. Inzet op groei van het bouwvolume.

Concreet betekent dat:

De woonlasten in Zaanstad gaan niet omhoog. 

Extra inzet op handhaving en veiligheid, waaronder aanpakken van de ondermijnende criminaliteit in Zaanstad.

De druk op de woningmarkt is groot. We zorgen ervoor dat ook toekomstige generaties in Zaanstad kunnen blijven wonen,  inzetten op het bouwen van 1000 woningen per jaar.

Zorgen dat we in de top  3 van meest MKB vriendelijke gemeenten komen, door oa verbetering dienstverlening, vereenvoudigen regelgeving. 

De A8- A9 is cruciaal voor een verbetering van de regionale bereikbaarheid. De immense leefbaarheidsproblematiek in Krommenie en Assendelft moet hiermee opgelost gaan worden.

Als we dan kijken naar het grotere plaatje:  Een goede regionale bereikbaarheid is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat. Net als vermindering van regels en verbetering dienstverlening. Inzet op lastenmindering en veiligheid zorgt dat we kunnen blijven wonen in een leuke stad, waar we prettig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Deze punten blijven de komende periode wat ons betreft als een paal boven water staan. 

De grootste partij van Zaanstad zijn is een grote verantwoordelijkheid. Die nemen we zeer serieus. Dat laten we ook zien door te verbinden en samen met anderen op te trekken. Een voorbeeld hiervan was de organisatie van de landelijke sinterklaasintocht. Wij hebben ons nadrukkelijk uitgesproken. We hebben hierin onze verantwoordelijkheid genomen en zijn samen opgetrokken met de burgemeester om er een veilig en mooi kinderfeest van te maken. Door de inzet van velen is ons mooie Zaanstad prachtig in beeld gekomen. 

Ook minder goed nieuws: We hebben het afgelopen jaar ook te maken gekregen met enorme overschrijding van kosten op de jeugdzorg. Met name het budget voor de specialistische hulp is met miljoenen overschreden. Een buffer om dat op te vangen heeft Zaanstad niet. Waar we bij de onderhandelingen in 2018 uitgingen van groei, moeten we in 2019 toch de tekorten op gaan vangen en hebben we te maken met een krimpscenario. De VVD vindt het uiterst belangrijk dat we een goed financieel beleid voorstaan. Daarbij hanteren we afspraak is afspraak. De financiën moeten op orde zijn! 

Daarmee maak ik een bruggetje naar vooruitkijken naar het jaar 2019. Een jaar waarin deze tekorten moeten worden opgevangen. De VVD Zaanstad, dat is de fractie, de wethouders, het bestuur en de leden. Wij zijn realisten en liberalen. En zo kijken we naar de bezuinigingsopgave: ik noem 3 pijlers: 

1. Realistisch: Wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven, 

2. Warm: jeugdigen die dat nodig hebben moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben, en 

3. Oplossingsgericht: De sector zal efficiënter moeten gaan samenwerken en we verwachten dat binnen de portefeuille jeugdzorg daarop ingezet wordt. 

Realistisch is  ook een kernwoord als we kijken naar het klimaatakkoord. We zijn groen, maar niet gek! Ja, we zijn ook een groene partij en willen de aarde schoon doorgeven aan de toekomstige generatie, maar we zijn niet gek. De klimaatoplossingen zullen bereikt moeten worden met inwoners en ondernemers van dit land. Wij zullen dus alle voorstellen die het college doet beoordelen op: realisme en haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak!

In 2019 staan we voor spannende uitdagingen. De VVD is bereid om daarin verantwoordelijkheid te nemen met realistisch perspectief. In goede en minder goede tijden. De verbinding op te zoeken en het door de kiezer in ons gestelde vertrouwen waar te maken. De punten genoemd in het begin van mijn speech: lasten vermindering, verbetering vestigingsklimaat en bereikbaarheid zijn cruciale punten om een leuke en leefbare stad te zijn.

Ik realiseer me dat ik alweer een hele tijd aan het woord ben, maar nog een laatste opmerking.

De provinciale verkiezingen staan voor de deur. We zijn zowel in Zaanstad als landelijk nu de grootste partij, hoge bomen vangen veel wind. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten en onze liberale VVD uitgangspunten met vertrouwen  uit blijven dragen. Want ons land mag wat mij betreft nog veel liberaler worden!

Dan rest mij nu alleen nog: proost op een heel mooi en liberaal 2019!