Marianne Doeves - de Boer spreekt de algemene beschouwingen uit namens VVD Zaanstad

Voorzitter, allereerst complimenten aan het college en de ambtenaren voor de vertaling van het coalitieakkoord ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’ in de kaderbrief en vervolgens in de begroting. En dank voor de antwoorden op de vele vragen. De VVD wil de algemene beschouwing graag starten in het meenemen van de raad en u als inwoner in een zeer actuele kwestie die ons allen Zaankanters, maar ook alle Nederlanders aangaat.

·        De Sinterklaas intocht

Voorzitter, over 16 dagen komt Sinterklaas aan in ons mooie Zaandijk. Dan vaart de Sint op de stoomboot overde Zaan en gereden op schimmel Amerigo en begeleid door Zwarte Pieten schrijdt de Sint over de Lagedijk. De rit zal langs de molens en langs de beeldentuin gaan, langs onder andere het Zaanse bakkertje, de chocolaterie en de groene smaak. Straten vol blije kinderen volverwachting. Straks weet heel Nederland waar Zaandijk ligt. Dat mooie historische Zaanse dorp tegenover de Zaanse Schans. Zaandijk met uitzicht op deindustriemolens die zo belangrijk zijn geweest voor de Zaanse en Nederlandse welvaart en nu het decor zijn van een florerend toerisme. Doorsneden door de Zaan. De Zaan die zo’n belangrijke rol speelt en speelde in de handel en symbool staat voor de nog steeds grote ondernemersgeest van Zaankanters. De Zaankanters die zijn van ‘niet lullen, maar poetsen’ en doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Zaankanters die nu overspoelt worden door de ‘gekte van Nederland’ als het gaat om Zwarte Piet en worden opgeroepen om mee te doen met deze discussie in dialoog avonden. Dat Zaankanters daar helemaal niet op zitten te wachten blijkt wel uit de aanmeldingen voor deze avonden. Er is zo weinig animo dat er 3 geschrapt worden. Zaankanters willen gewoon een leuk en veilig Sinterklaas feest. De VVD heeft vragen gesteld om een noodverordening af te kondigen en demonstraties aan de route te verbieden, onder het mom van ‘je zet hooligans in het voetbal stadion toch ook niet naar het kindervak’? Als grootste partij in Zaanstad voelen wij de verplichting om samen met de burgemeester heel scherpte zijn op het waarborgen van de veiligheid, want zoals columnist Rick van deMade al schreef (en in het NHD is overgenomen):

‘Wie tegen Zwarte Piet slaat, slaat eigenlijk tegen de verkeerde boksbal. Deze boksbal is het symbool geworden van alle frustratie en boosheid van meerderheid en minderheid in dit land. Van verkeerde cultuurpolitiek, van versplintering, van boosheid, kampementen, van loopgraven, van een smeulende, maar niet te blussen cultuuroorlog. De boksbal waar tegenaan geslagen moet worden is die van onverdraagzaamheid.

En de VVD maakt zich hard, net als Rick, net als de burgemeester dat de Nederlanders, Zaandijk en Zaanstad na de intocht nog steeds kennen van de molens, van de Zaanse mayonaise en van de Zaanse Cacao!  

Dat gezegd hebbende voorzitter, dan nu de brug naar de begroting. De VVD zei het al bij de kaderbrief. Wij zijn trots. Ik neem u graag mee waarop de VVD trots is en wat er in nog onze ogen vandaag moet gebeuren voor een Zaanstad van morgen.

·        Woonlastenblijven gelijk

Zo zijn we er trots op dat voor de 5de keer op rij de woonlasten, behoudens inflatie gelijk zijn gebleven.

·        Wonenen bouwen

We investeren in bouwen en wonen in het programma MaakZaanstad met 7 ton extra, zodat ook de komende woningzoekende generatie Zaankanters in Zaanstad kunnen blijven wonen.  Als we kijken naar bijvoorbeeld de wijk Saendelft, daar wonen veel geboren en getogen Zaankanters die anders de Zaanstreek hadden verlaten. Kinderen kunnen daardoor ook dichterbij hun ouders blijven wonen, wat bijvoorbeeld ook eenzaamheid tegengaat en mogelijke mantelzorg makkelijker wordt.  Een totale woningbouw opgave heeft de Metropoolregio Amsterdam tot 2040 van 230.000 woningen. Zaanstad wil daar de komende jaren 5400 van gaan realiseren. De in het Coalitieakkoord genoemde 16 bouwprojecten hebben prioriteit, maar de VVD vraagtook aandacht van de wethouder voor de verlening van omgevingsvergunningen. Regelmatig worden we benaderd door aanvragers die lang moeten wachten op hun gevraagde vergunning of in het al lopende proces geconfronteerd worden met nieuwe informatie die nodig is voor de beoordeling. En daarmee duurt het proces dan weer langer. Wat de VVD betreft blijft het vooroverleg bestaan en vraagt het college om te zoeken naar methoden om procedures te vereenvoudigen en met oplossingen te komen om de woningbouw te versnellen.

·        Bereikbaarheid en Mobiliteit

Voorzitter, bij een plan voor woningbouw hoort volgens de VVD ook een plan voor bereikbaarheid! De VVD vindt dat de bekende knelpunten in de infrastructuur nu echt aangepakt moeten worden. De gelden die voor de verbinding van de A8-A9 zijn gereserveerd moeten inclusief indexatie beschikbaar blijven voor dit project. Wij verwachten ook van het college dat er volledige steun aan de provincie wordt gegeven de verbinding te realiseren zodat voor de inwoners en leerlingen in Krommenie, Assendelft en Wormerveer de overlast die het verkeer nu geeft snel tot het verleden behoort.

Aankondiging initiatiefvoorstel: Naar aanleiding van de geslaagde motiemarkt op 10 oktober komen de partijen PvdA, PVV, CU, DENK, D66 en de VVD met een voorstel om het bereikbaarheidsprobleem in Zaanstad Noord en vooruitlopend op de verbinding A8-A9 voor een deel op de korte termijn al te verlichten.

De plannen om de Thorbeckeweg aan te pakken steunen wij.  Door de verdubbeling van het aantal treinen zal  de spoorwegovergang bij de Guiswegvan hinderlijk knelpunt een blokkade worden. Urgente actie is een must.

·        Economie

De VVD ziet in de begroting veel terug om de lokale economie impulsen te geven en vindt het goed dat het college inzet om in de top 3 van de MKB vriendelijkste gemeenten te komen. Belangrijk is ook de verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs een extra duw te geven. Wij zijn blij met de initiatieven die hier voor zijn ontwikkeld, zoals House of Skills. De winkeliers hebben het ondanks de bloeiende economie zwaar. De webwinkels vormen een reële bedreiging voor hen. Dat is een feit waar we niet omheen kunnen. Echter laten wij als politiek dan er voor zorgen dat winkeliers het makkelijker krijgen door het vereenvoudigen van hun verplichtingen richting de gemeente. Zorg dat we echt een MKB vriendelijke gemeente worden! De Horeca schreeuwt om een duidelijke visie. Het zogenaamde Horeca-convenant is een stap in de goede richting. 

·        Werkgelegenheid

In de vorige collegeperiode heeft de raad de Strategische Agenda Werkgelegenheid Zaanstad vastgesteld, met als ambitieuze doelstelling om in 2020 ruim 5.000 extra banen in Zaanstad te hebben gerealiseerd. Deze strategische agenda werkt goed en we vragen het college nu meer gas te gaan geven op de beroepssectoren met vakgerichte en technische studies en opleidingenin de groeisectoren als toerisme, zorg en duurzaamheid.

·        Veiligheid

Voorzitter, de VVD is blij dat er in de begroting 850.000 tot 1,2mln per jaar extra wordt ingezet op veiligheid en aanpak van ondermijnende criminaliteit. Interventie team ondermijning heeft al goede dingen gedaan. Keep up the good work. De VVD ondersteunt de burgemeester volledig in zijn missie van niet terugtreden, maar optreden! Jongeren moeten veilig kunnen leren , zich kunnen ontwikkelen en perspectief hebben. Ik zei het al bij de kaderbrief: ‘je mag geen watje worden genoemd als je leert, je huiswerk maakt en dat pilletje ‘ritalin’ overslaat.

·        Jeugdzorgen de begroting

De afgelopen maanden werd duidelijk dat de kosten voor jeugdzorgde pan uit rijzen. De kosten van de jeugdzorg moeten snel beteugeld worden. Hetis niet acceptabel dat de kosten steeds verder oplopen en de gemeente dit niet kan bijsturen. De VVD vindt een goed financieel sluitende begroting zeer belangrijk en vindt het eigenlijk niet acceptabel dat de komende 2 jaar de begroting negatief moet sluiten, ook al is de meerjarenbegroting wel positief. De VVD wil daarom op zeer korte termijn dat de doorgebroken dijken van de overspoelde jeugdzorg worden gedicht en heeft daarvoor een amendement opgesteld.  

·        Cultuurgelden,niet doorgaan Cultuurcluster

Voor wat betreft de gelden van het niet doorgaan van het CC: Goed dat er met beeldvormende vergaderingen invulling gegeven wordt aan de nieuwe visie opcultuur en de VVD is content met de efficiency slag die gemaakt gaat worden. Deze efficiency winst moet er wel toe leiden dat niet alle middelen die vrijvallen bestemd blijven voor cultuur.

Voorzitter, De VVD rondt haar algemene beschouwing af met een aantal oneliners op een aantal nog niet genoemde  onderwerpen, waarvan wij vinden dat hetcollege scherp op moet zijn.

·        Monumenten zijn de dragers van onze identiteit als Zaankanters. Deze moeten behouden blijven.

·        Bij een groeiende stad hoort een passend sportbeleid.

·        De VVD ziet er op toe dat het college zich niet laat leiden door de tijdsdruk van het Klimaatakkoord maar inzet op weloverwogen beslissingen, die ook voor de langere termijn werkbaar zijn.

·        Realiseer groen in de stad waar dat kan. Begin eens klein en wees creatief.

·        Afval scheiden: een goede zet, maar ook steviger inzetten op de ‘vervuiler betaalt’.

·        Tijdelijke huisvestingen van scholen moet echt tijdelijk zijn.

·        Als het gaat om werken: jammer dat er nog zoveel mensen zijn die aan de kant staan. De uitstroom van bijstandsgerechtigden die worden opgeroepen was afgelopen maanden gemiddeld 7,5%. Dit is bijna 4 keer hoger dan de ambitie van 2% en laat daarmee zien dat deze aanpak werkt. Ga zo door!

Namens de fractie van de VVD Zaanstad,

Fractievoorzitter Mariannede Boer