Coalitieakkoord 2018-2022

 

Vandaag aan de slag voor het Zaanstad voor morgen

Coalitieakkoord 2018-2022      

 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt door de hele fractie om te komen tot een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 waar de VVD zich in kan herkennen. Het proces is gestart met het schrijven van het verkiezingsprogramma en daarna de goedkeuring door u, de leden. Daarna hebben wij onze standpunten vergeleken met die van alle andere partijen.. Dit heeft als mooie basis gediend voor de onderhandelingen.  Het is een lang en enerverend proces geweest voor onze onderhandelaars Gerard en Tjeerd. Zij hebben met de politieke partijen (PvdA, ROSA, D66, CDA en CU) van links tot midden moeten onderhandelen. Met trots wordt nu het coalitieakkoord gepresenteerd. Dit coalitieakkoord is opgebouwd met hoofdopgaven, kansen en ambities en actiepunten onder de kop ‘aan de slag’. Via deze link vindt u het gehele programma: https://zaanstad.vvd.nl/uploaded/zaanstad.vvd.nl/files/5b200b092a5bb/znstd-coalitieakkoord-2018-2022-v3-lr.pdf

Hieronder een aantal van de VVD speerpunten.

Veiligheid en Handhaving. Fraude, overlast en ondermijning worden niet getolereerd. Jeugdboa’s, handhaving op de bijstand en alle andere vormen van handhaving worden integraal aangestuurd door de burgemeester. Regelmatig worden de prestaties, prioriteiten en de driehoeksmonitor besproken met de raad en opnieuw vastgesteld. Schoon, heel, betrouwbaar en veilig is belangrijk om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven. 

Handhaving wordt uitgebreid naar alle onderdelen waar te handhaven valt. Regels zijn regels en daar heb je je aan te houden en worden gecontroleerd op naleving. Niet alleen op ruimtelijke ordening maar ook op bijvoorbeeld afvaldumping, wietplantages, rechtmatigheid bijstand en jeugdoverlast. En er komt extra geld voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit en de inzet van (jeugd)boa’s. De afspraak is dat onze gemeente schoon, heel en veilig is. In totaal is in het coalitieakkoord afgesproken dat er 1,2 miljoen extra naar deze portefeuille gaat. Cybersecurity: de eisen die worden gesteld aan de naleving van wet- en regelgeving (compliance) worden steeds hoger. Dit geldt voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de regels voor de accountancy en voor cybersecurity. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, wordt de capaciteit uitgebreid.

Ontwikkeling van onze gemeente. De bouwproductie van woningen moet omhoog naar 1000 woningen per jaar. Er wordt gebouwd naar behoefte. De ambtelijke capaciteit wordt uitgebreid om deze ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Woningen bouwen op bedrijventerreinen zoals de Achtersluispolder wordt ondersteund door de gemeente en met respect voor de gevestigde bedrijven. In het plan voor de stad dat in het vorige verkiezingsprogramma van de VVD stond, MAAK.Zaanstad, is vooral het gesprek met de betrokkenen belangrijk. In overleg wordt bepaald wat er in het gebied gebeurd, waar voorrang aan wordt verleend en hoe alle belangen worden behartigd en afgewogen. Bij de bouw van vele woningen horen ook goede voorzieningen zoals wegen, parkeerruimte en scholen. Het kan zelfs zo zijn dat er een tijdelijke school of extra lokalen nodig zijn. Dat kan, maar als de tijdelijke gebouwen niet meer nodig zijn  worden deze weer verwijderd. In overleg met de wijk wordt dan gekeken wat de invulling van het terrein wordt. Om de ontwikkelingen te versnellen wordt 700.000 euro aan extra middelen ingezet.

Bereikbaarheid. Voor de bereikbaarheid van Zaanstad is het voor ons belangrijk om een verbinding te krijgen tussen de A8 en A9. De 14 miljoen die daar al voor gereserveerd staat blijft staan en aangevuld naar de waarde die het in de huidige tijd heeft. Er wordt een inflatiecorrectie toegepast. Wij zijn in ieder geval niet voor een nulplus-variant.  En er wordt ingezet op alle manieren van vervoer zowel eigen vervoer als openbaar vervoer.

De verkeersknelpunten in Zaanstad Noord worden op de korte termijn opgepakt en we handhaven de parkeernorm voor voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw buiten het centrum. Ook is er ruimte voor initiatieven van burgers om, waar mogelijk, meer parkeerplaatsen in hun wijk te realiseren. 

Economie.Meer huizen betekent meer inwoners en levert een vraag op naar meer arbeidsplaatsen en bedrijvigheid. Voor de nieuwe inwoners die zich vestigen in Zaanstad maar ook om mensen die nu in de bijstand zitten een betere  kans te geven op werk. Het is belangrijk om het ondernemersklimaat in Zaanstad te optimaliseren. In het coalitieakkoord is afgesproken om het ondernemersloket uit te breiden en een permanent karakter te geven. Er komt een onderzoek naar de criteria van de MKB vriendelijkste gemeenten van Noord-Holland. Een onderdeel van het onderzoek is om minder regels te krijgen en  vergunningen te wijzigen naar een meldingsplicht, samen te voegen of langer geldig te laten zijn. En uitbreiding van de ambtelijke capaciteit op het gebied van economie met 1 FTE om onze wensen te realiseren. Als er bedrijfsverenigingen aankloppen die een Bedrijfsinvesteringszone willen invoeren zullen die worden ondersteund.

Mensen in de bijstand maken meer kans op werk als zij een opleiding volgen of passend vrijwilligers werk doen. Ook de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een voorwaarde om aan het werk te kunnen gaan en blijven. We blijven actief inzetten op kinderen die thuis zitten of schoolverlaters en kinderen die hoogbegaafd zijn.

Zorg. De nieuwe coalitie staat voor een enorme uitdaging. Op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Armoedebeleid wordt dit jaar een tekort verwacht van 12,5 miljoen euro. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om efficiënter te werken, minder door te verwijzen naar de dure zorgonderdelen en in te zetten op preventie. De wijzigingen in manier van werken zullen tijd kosten om rendement op te leveren. De eerste 2 jaar zal er daarom een buffer worden gebruikt die was ingezet om de gestegen kosten te dekken. Bezuinigen op zorg is een optie die we liever niet toepassen maar kan onvermijdelijk zijn. In de zorg voor elkaar is mantelzorg is van onschatbare waarde, we ondersteunen en ontlasten mantelzorgers optimaal.

Financiën. In het coalitieakkoord is een financieel beleid afgesproken. Het is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Is er een tekort dan wordt dat in de eigen portefeuille opgelost. Het uitgangspunt is een sluitende begroting. We zijn blij dat de OZB niet structureel verhoogd gaat worden om wensen te realiseren. Alleen een inflatiecorrectie zal worden toegepast de komende 4 jaar. Er komt een onderzoek naar het afschaffen van de hondenbelasting. Een lang gekoesterde wens die deze periode gerealiseerd kan worden.

We komen tot een verdienmodel Zaanse Schans waarbij alle stakeholders op de Schans, de bezoekers en de inwoners van de gemeente Zaanstad baat hebben. Dat verdienmodel biedt bovendien investeringsruimte voor de spreiding van toerisme en evenementen over de stad. 

Er zullen minder rentelasten doorberekend worden in de tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges begraafplaatsen. Dit heeft een neerwaarts effect op de tarieven voor de inwoners van Zaanstad en kan wellicht de stijging van de kosten compenseren.

Personeel en organisatie.Het coalitieakkoord beschrijft een aantal ambities om bestaande werkzaamheden te intensiveren of nieuw beleid te gaan uitvoeren. Deze ambities kunnen niet zonder gevolgen blijven voor de personele omvang. We verstevigen de capaciteit in de organisatie om de VVD ambities te kunnen realiseren. We breiden de organisatie uit met extra medewerkers. Dit doen we o.a. bij:

Economie                                            1 fte

Vergunningen/ruimtelijke plannen      2 fte

Netwerken/Lobby                               1 fte

Bereikbaarheid                                   1 fte

 

Samenwerken en bereikbaar bestuur. Ook een VVD punt is het samenwerken en continue in gesprek zijn en blijven met onze inwoners. Daarmee bedoelen we de ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad. Om tot een nadere uitwerking van de hoofdopgaven van het coalitieakkoord te komen start het nieuwe college met een periode van 150 dagen om deze gesprekken te gaan voeren. Na die eerste 150 dagen wil het college de gehele bestuursperiode in gesprek blijven met de samenleving. Een mooie stap om de politiek dichter bij onze inwoners te brengen.

En om u, leden van de VVD, mee te laten denken bij het invullen van de hoofdopgaven wordt er een ledenbijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op:

maandagavond 2 juli 2018 in Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer.

Portefeuilleverdeling VVD wethouders:

Hans Krieger   (Locoburgemeester)                          Gerard Ram    

Financiën                                                                   Economische Zaken               

Ruimtelijke Ontwikkeling                                          MAAK.Zaanstad

Milieu                                                                        Onderwijs

Havens & Vaarwegen                                                P&O, Juridische kwaliteit

                                                                                   ICT & Informatievoorziening

                                                                                   Markten en Kermissen