Subsidie Evenementen 2017

Vorig jaar is een nieuwe regeling vastgesteld voor het toekennen van subsidie voor evenementen. In deze regeling zijn voorwaarden opgenomen om te komen tot een afweging wie wel en wie geen subsidie krijgt. Er wordt gewerkt met een puntensysteem. Er is een toetsing commissie van 3 personen ingesteld die de beoordeling doet en de punten toekent. De evenementen co√∂rdinator was op afroep beschikbaar om inlichtingen te verstrekken over voorgaande jaren. Na vaststelling van de regeling was er niet heel veel tijd meer voor de organisaties om hun plannen te beschrijven, een begroting op te stellen en de stukken in te dienen. Ambtelijk werd bekeken of de stukken compleet waren. Er was geen inhoudelijke toetsing van de stukken door de ambtenaren. Hierna is de toetsing commissie aan het werk gegaan. Alle drie leden hebben de stukken gelezen en gaven individueel punten per onderdeel. Hierna zijn de punten met elkaar vergeleken en de afwijkingen besproken zodat er een unaniem advies ontstaat. Het uiteindelijke oordeel is aan het college voorgelegd en het college heeft de subsidiebedragen vastgesteld. Door de tijdsdruk is aan de organisaties alleen de puntentelling en het subsidiebedrag bekend gemaakt. Er is geen toelichting gegeven op het aantal punten per onderdeel. 

En toen begon de discussie. Diverse organisaties waren teleurgesteld over het aantal punten en het uiteindelijke subsidiebedrag. En het feit dat er geen uitleg was gegeven. Sommigen hebben aangegeven te stoppen omdat er onvoldoende geld beschikbaar werd gesteld. Het feit blijft dat er meer subsidie is aangevraagd dan dat er in de pot zit. En dan wordt er naar rato toegekend.

Dus tijd voor actie. Na overleg met de wethouder is er een gesprek met de toetsing commissie georganiseerd om toelichting te krijgen op de werkwijze. En aan de indienende organisaties is gevraagd of hun stukken gepubliceerd mochten worden. De meesten hebben dat gedaan. In het gesprek is toegelicht hoe de commissie zijn werk heeft gedaan en waar ze tegen aan zijn gelopen. Het bleek dat niet elke ingediende aanvraag antwoord gaf op de onderdelen waar punten voor konden worden gekregen. En dat niet elke ingediende aanvraag van even goede kwaliteit was. En dan mis je dus punten die je wel goed kan gebruiken. De tijdsdruk heeft jammer genoeg aan alle kanten tegen gewerkt. Geen tijd om toelichting te geven, geen tijd om vragen te stellen aan de indieners, geen gesprek. Dat moet dit jaar anders. De toetsing commissie heeft aangegeven dat er een pitch vooraf moet komen door de indieners zodat de commissie meer idee krijgt bij het doel van het evenement en wat het kan bijdragen aan Zaanstad. 

De VVD heeft een goed beeld gekregen van de werkwijze van de commissie en dat ondanks de tijdsdruk de toetsing commissie naar eer en geweten een afweging heeft gemaakt. Er zijn vanuit deze groep 2 evenementen voor gedragen om een meer jaarlijkse subsidie te ontvangen en ambtelijk is er nog 1 toegevoegd. Een paar kleine evenementen zijn als pop-up evenement aangemerkt omdat daar de eisen minder streng zijn.

De wethouder heeft toegezegd met een evaluatie te komen en meverbeterpunten die worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De VVD zal dan sturen op meer tijd en een goede terugkoppeling aan de indieners zodat er een lerend effect ontstaat waar je het jaar erop profijt van kan hebben. 

Rina Schenk