Algemene Beschouwingen Kadernota 2018-2021

Dit is de laatste kadernota van dit college en deze coalitie. Wat gaat de tijd toch snel en wat goed dat deze coalitie, met zes partijen, koers weet te houden. Dit is niet altijd even makkelijk met de vele verschillende invalshoeken maar het lukt ons. Dat is verantwoordelijkheid nemen en de VVD zegt dan ook: “Houd Koers!”. Het college kiest in hun laatste kadernota voor een robuuste aanpak. Vasthouden aan onze coalitie en ambities, koers houden op de ingezette lijnen en afmaken waar we aan begonnen zijn. De VVD staat voor deze aanpak en wil het college en de ambtenaren bedanken met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen het verschil maken’ en de voorgestelde aanpak krijgt, in brede zin, dan ook onze steun.

Veiligheid

Maar is alles dan koek en ei in Zaanstad? Nee, niet alles! De VVD vindt dat er wel degelijk iets moet veranderen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De afgelopen maanden hebben wij te maken gehad met autobranden, hebben onze handhavers steeds vaker met verbaal en fysiek geweld te maken en hebben we horecagelegenheden en een autobedrijf gesloten omdat er van diefstal afkomstige auto-onderdelen werden gebruikt. De dood van de 16 jarige Nick door een steekpartij is voor iedereen een absoluut dieptepunt van de afgelopen maanden. De berichtgeving die daarop volgde geeft een beeld van de minderjarige dealertjes en de hangjeugd in onze stad. Zij zijn ook verantwoordelijk voor meer dan 1000 incidenten en heeft het vermoeden versterkt dat er op scholen wordt gehandeld in drugs en wapens. Dit zijn allemaal zeer ernstige en zeer tragisch berichten. De VVD roept het college dan ook op: “voorkom onveilige situaties voor onze inwoners” en zegt tegen iedereen “blijf met je handen af van onze ordehandhavers!”. Samen moeten we de vrijheid respecteren die we in dit mooie land hebben. En er mag en moet soms hard opgetreden worden om de leefbaarheid en veiligheid te garanderen wanneer mensen zich hier niet aanhouden. Veiligheid, leefbaarheid en een gezond ondernemingsklimaat moeten prioriteit hebben en misstanden kunnen niet worden getolereerd.

Het college liet bij de vorige begrotingsbehandeling weten dat men in Zaanstad niet meer gaat afwachten maar grenzen gaat stellen en gaat optreden. De VVD constateert dat onder leiding van onze burgemeester Vreeman er al veel is veranderd. Burgemeester, u bent niet bang om veiligheidsonderwerpen te benoemen en heilige huisje letterlijk binnen te vallen. U bent, op uw manier, duidelijk, hard en komt op voor onze gemeentelijke handhavers en dat doet de VVD goed. Maar we zijn er nog niet. Ga vooral zo door. De VVD zal u hierin steunen! De VVD zal u ook steunen als u besluit ook op scholen preventief te controleren op het bezit van wapens en drugs.

 

Werk

De Nederlandse arbeidsmarkt is ook in de eerste maanden van 2017 sterk verbeterd. Het aantal vacatures steeg met 13.000, de sterkste stijging in ruim tien jaar. Het aantal banen groeide met 56.000 en het aantal werklozen daalde met 23.000. Hoe vervelend is het dan om te moeten constateren dat het aantal Zaanse inwoners met een bijstandsuitkering vanaf 2011 gestegen is met bijna 60% tot ruim boven de 4.000 mensen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, terwijl de economie groeit en de werkeloosheid daalt. De VVD wil dat alle Zaankanters merken dat het beter gaat met Nederland en wenst iedereen een baan. Dat geeft vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en ruimte om je leven in te richten zoals je dat zelf wilt. Daarnaast draagt het ook bij aan het ervaren geluk.

 

Een jaar na vaststelling van het koersbesluit participatie constateren we dat de doelgroep met een lange maar overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt een intensievere begeleiding en ondersteuning nodig heeft om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De VVD is verheugd dat het college motie 55* “Parttimers uit de bijstand” van de VVD met prioriteit noemt en gaat uitvoeren.

Verder stelt het college voor om de contactmomenten met onze inwoners te verhogen en daarom is het nodig de capaciteit uit te breiden. De VVD is blij met deze ontwikkelingen, maar ziet ook kansen om in collectief verband nog meer contactmomenten voor klanten te organiseren. Motie MAX WW is hiervan een voorbeeld en een enorm succes om mensen preventief uit de bijstand te houden. Eén van de succesfactoren is dat de contactmomenten in collectief verband zijn georganiseerd; een soortgelijke aanpak wil de VVD voorstellen tijdens de inhoudelijke behandeling van de kadernota voor de doelgroep met een lange maar overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook wil het college meer uitgeven aan handhavingscapaciteit want dat is hard nodig. Fraude met uitkeringen is onacceptabel en dient grondig en hard aangepakt te worden. Het is belangrijk dat belastinggeld op een goede manier wordt uitgegeven en terechtkomt bij de mensen die het ook echt nodig hebben. Handhaving speelt een cruciale rol en de VVD wil dat het zwaartepunt van de handhaving zich vooral richt op de inwoners die al langere periode een uitkering genieten. Het kan zijn dat de situatie van de inwoner in de loop van de tijd dusdanig is veranderd, dat het recht op een uitkering is gewijzigd. Laten we dus de huidige bijstandsgerechtigde heel goed analyseren! Ook daar gaat de VVD graag met u over in gesprek tijdens de behandeling van de kadernota.

 

Omgevingswet

Zaanstad was koploper in de voorbereiding van de drie decentralisaties in het Sociale Domein, en daar zijn we trots op. Nu komt de omgevingswet op ons af en ook hier is Zaanstad koploper. Om succesvol te kunnen zijn met de uitvoering moeten we verder investeren in deze andere manier van werken en veel aparte verordeningen samenbrengen in één plan. De nieuwe wet vraagt om een heel andere manier van werken en denken van overheden, burgers en bedrijven. Openheid, samenhang, samenwerken, flexibiliteit en innovatie staan hierbij voorop. Dat vraagt om capaciteit. En de VVD steunt dan ook het voorstel tot personele uitbreiding. Alle ontwikkelingen starten tenslotte met een goed plan, waarin alle wensen en belangen met de gebruikers van een beoogd gebied zijn afgewogen. Daarvoor is nodig dat de relatie met gebruikers in het gebied wordt geïntensiveerd. Dit wordt een leerproces waarin stad en gemeente in een nieuwe verhouding tot elkaar staan.

 

Bereikbaarheid, Investeren in de stad

Onze stad zit op sommige infrastructurele punten op slot. Daarom moeten we durven dromen over de beste oplossing en niet bang zijn om te investeren om ons Zaanstad toekomstbestendig te maken. De VVD kan daarom ook niet wachten op het tracé-besluit van de provincie Noord-Holland over het doortrekken van de A8-A9 voor de zomer en het plan van dit college om de spoorse doorsnijding in het kader van Hoog Frequent Spoor bij de Guisweg op te lossen. We willen het nu wel eens over een concrete oplossing hebben.


Ter afsluiting, voorzitter. De VVD blijft zich de komende jaren sterk maken voor: veiligheid en leefbaarheid van onze stad, een sterke Zaanse economie, meer werkgelegenheid, goede bereikbaarheid en gezonde financiën. Kortom, een aantrekkelijke stad waarin het fijn wonen, werken en recreëren is voor op de eerste plaats Zaankanters, maar ook voor mensen van buiten onze stad die hier graag willen komen wonen.

 

En daarmee beëindig ik mijn betoog. Dank u wel voorzitter,

 

Gerard Ram

Fractievoorzitter VVD Zaanstad

 

* Motie 55: Klik hier voor de tekst van de motie