Begrotingsbehandeling 2017

We hebben de begrotingsbehandeling voor 2017 tot en met 2020 achter de rug. Je kunt merken dat het financiële perspectief voor de gemeente echt begint te verbeteren. Geen bezuinigingen meer en ruimte voor investeringen. Er wordt ingezet op uitbreiding van de sociale wijkteams want die krijgen er werk bij voor werk en inkomen. En doordat de economie aantrekt is er extra menskracht nodig voor het verlenen van omgevingsvergunningen, het ondersteunen van het MKB en het aanwakkeren van het toerisme. En er is veel geld gereserveerd voor de eerste stappen uit de plannen voor MaakZaanstad.

Voor de VVD een paar discussiepunten. Als eerste werd er een behoorlijke stijging aangekondigd van de marktgelden. Het aantal kramen loopt terug en als het tarief dan kostendekkend moet zijn stijgt het tarief snel. Reden voor de VVD om aan te geven dat er meer moet gebeuren dan alleen het tarief optrekken. De levendigheid moet terug op de markt, de aantrekkelijkheid en diversiteit omhoog en dan wellicht weer meer kramen op de markt. Leuk om een keer met Groenlinks op te trekken door een motie in te dienen waarin gevraagd wordt om als raadsleden in gesprek te gaan met de marktmensen en te bespreken wat nodig is om de voornoemde punten te realiseren. Gelukkig kwam het college nog met een voorstel om de stijging af te zwakken. Snel een motie gemaakt. Beide moties zijn aangenomen door de raad.

Een ander punt zijn de monumenten in Zaanstad. Als oudste industrie gebied van Europa zijn onze monumenten een voorbeeld van waar de Zaankanter voor staat. Ondernemerschap, hard werken en schouders eronder. Dat uit zich in prachtige oude fabriekspanden en woningen. Om eigenaren te ondersteunen in het onderhouden en in stand houden van deze panden is er een subsidieregeling. Helaas, de pot was in oktober al leeg en nieuwe aanvragen werden geweigerd. Ook werd er geen geld gevonden door het college om een van de beeldbepalende panden, gebouw 8 op het Hembrugterrein wind- en waterdicht te maken zodat verder verval voorkomen kan worden. Twee moties van Rosa die we van harte omarmden. Bij een klopte de financiële onderbouwing niet. Gelukkig vond het college het zelf ook belangrijk zodat daar een oplossing voor werd gevonden.

Dan het laatste punt. In de begroting was geld opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage van het ondernemersfonds. Het ondernemersfonds kreeg geen meerderheid in de raad. Reden voor de VVD om samen met de ChristenUnie een motie te maken waarbij de ondernemers betrokken worden bij de besteding van het geld en met voorstellen kunnen komen. Helaas haalde deze motie het niet. Wel de motie van de PvdA en andere partijen om het geld vooral uit te geven aan toerisme en marketing. We geven het niet op en blijven in gesprek met ondernemers en inwoners om hun wensen en ideeën te horen. En met de indienende partijen in gesprek blijven om toch invloed te hebben op de besteding van de gelden.

Hieronder mijn bijdrage in de raad over de motie:

Deze motie gaat niet alleen over de gelden die gereserveerd waren voor het ondernemersfonds en daar een bestemming voor vinden. Deze motie heeft een hoger doel. Vaak hoor je dat de afstand tussen politiek en inwoners en ondernemers zo groot is. Lokaal, landelijk en in de wereld. Daar wil de VVD in Zaanstad wat aan doen. Hoe dan? Door inwoners en ondernemers meer te betrekken bij raadsbesluiten en voorstellen die door partijen worden ingediend. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt bij beleidsstukken al veel overleg gepleegd met betrokkenen. Nu wij nog als raadsleden. Wij zijn van mening dat participatie van inwoners en ondernemers vooral een zaak van de raad is. De raadsleden moeten daarin het voortouw nemen en met voorstellen komen. Een eerste stap zien de indieners van deze motie in het feit om ondernemers voorstellen te laten doen bij het kiezen van een of meerdere bestemmingen voor het beschikbare budget. Met in hun achterhoofd dat het ondernemersklimaat daar van verbeterd. Het MKB is de belangrijkste banenmotor in Zaanstad en daarvoor moeten we de rode loper uitleggen. En plannen vanuit de ondernemers sluit investeringen in marketing en toerisme helemaal niet uit. De VVD heeft tijdens bezoeken aan ondernemers al mooie plannen gehoord zoals een databank voor stages en onderzoeken. Niet per school regelen maar gezamenlijk vanuit de bedrijven! En voor alle niveaus dus ook HBO en universitair. Laten we deze motie als kans en experiment zien! Een eerste try out wat het oplevert en waar op te letten. En leren van deze kans en zien wat er nog meer mogelijk wordt. En dat betekent niet dat we geen stem meer hebben in de besteding van gemeenschapsgeld. Die hebben we nog steeds. Ik verwacht dan ook de steun voor dit voorstel van  partijen die graag een referendum en dus inspraak willen, een burgerbegroting of echte burgerparticipatie voorstellen. Laat deze kans niet voorbij gaan.

Rina Schenk.