Door innovatieve woonvormen geen verdringing van Zaanse woningzoekenden

Zaanstad heeft landelijke plicht om vluchtelingen die kans maken op een definitief verblijf in Nederland huisvesting aan te bieden. In de eerste helft van 2017 zullen dat naar verwachting 130 woningen in Zaanstad zijn. Dat is wel 30% minder dan eerder dit jaar werd verwacht, maar toch is het een flinke opgave. Vluchtelingen die een kans maken om in Nederland te mogen blijven gaan eerst naar een Asiel Opvang Centrum (AZC), om van daar zo snel mogelijk naar een gewoon huis te verhuizen. Omdat er ook een lange wachttijd is voor Zaanse woningzoekenden die recht hebben op een sociale huurwoning veroorzaakt de instroom van vluchtelingen een verdringing op de sociale huurmarkt. Zaanstad wil daarom dat er naar innovatieve oplossingen wordt gezocht.

Het Centraal Orgaan opvang  Asielzoekers (COA), is onlangs met een innovatieve oplossing voor de  huisvesting van  vluchtelingen gekomen. Er zijn bedrijven die makkelijk te plaatsen en weer weg te halen kleine luxe woningen maakt. Deze portable woningen zijn uitermate geschikt voor kleine huishoudens en snel te plaatsen op elke locatie waar maar een beetje ruimte is. Je kan dus naar behoefte door de hele stad op plekken een paar woningen plaatsen. Dat voorkomt “gettovorming” en bevordert de sociale integratie. Ze zijn ook stapelbaar maar moeten niet vergeleken worden met zeecontainers, want dat zijn ze pertinent niet.  


Niet alleen voor vluchtelingen maar ook voor andere kleine huishoudens van bijvoorbeeld studenten. De VVD is er van overtuigd dat zowel vluchtelingen die in een AZC zitten als studenten gretig gebruik zullen willen maken van deze mogelijkheid.


Het NRC typeert een portable woning van de het bedrijf Finch als “ een Scandinavische blokhutdeluxe met een hip minimalistische uitstraling” Wij zouden het natuurlijk ook gewoon “klaine hoisies” kunnen noemen , refererend aan de wens van de Raad om kleine woonvormen mogelijk te maken in Zaanstad. Door de lage prijs van ongeveer vijftigduizend euro per woning kan een lage huur een kostendekkende opbrengst genereren.  Zou na verloop van tijd het terrein een definitieve bestemming krijgen omdat er bijvoorbeeld permanente woningen gebouwd gaan worden, dan kunnen deze portable eenvoudig naar een nieuwe locatie worden verhuisd. Ze kunnen ook geplaats worden op terreinen die (nog) geen definitieve woonbestemming hebben, als ze dan maar binnen tien jaar weer worden weggehaald. Dat is de wettelijk norm voor wonen op niet woonbestemmingen. Zaanstad zal niet de eerste zijn. De gemeente Leiden is onlangs een project  gestart met portable woningen en realiseert op korte termijn 150 woningen voor 350 inwoners.


Zaanstad heeft zeshonderdduizend euro van het Rijk toegezegd gekregen om onder andere alternatieve huisvestingsvormen te onderzoeken. VVD Zaanstad heeft het College gevraagd om met dit geld ( of een deel ervan)  deze woonvorm samen met de woningcorporaties en projectontwikkelaars te onderzoeken.

 

AZC OOK GESCHIKT VOOR ALTERNATIEVE BEWONING
Op de vraag van VVD Zaanstad of ook onderzocht kan worden of het mogelijk is om in het te realiseren AZC op Rustenburg de verbouwing zo kan worden gerealiseerd dat het ook direct geschikt wordt voor kleine huishoudens. Niet alleen voor als er geen vluchtelingen meer in zitten maar direct. De aantallen van de instroom van vluchtelingen laten zich lastig voorspellen is de laatste tijd gebleken. Mocht het zo zijn dat het gebouw overcapaciteit zou hebben zou er geen leegstand zijn, maar ruimte voor bijvoorbeeld studenten of andere doelgroepen. Dit bevordert tevens de sociale integratie van vluchtelingen met alle voordelen die daar bij horen. Het College staat hier poistief tegenover en noemt dat het omklappen van de woning.

VOORRANG VOOR VLUCHTELINGEN IS NIET EERLIJK.
De VVD is van mening dat voorrang verlenen aan vluchtelingen oneerlijk is ten opzichte van anderen op de wachtlijst en wil dus mee helpen in het zoeken van oplossingen. Er zijn partijen die zeggen dat je de instroom van vluchtelingen gewoon moet stopzetten, dan is het probleem gelijk opgelost. Er wordt al heel veel gedaan op nationaal en Europees niveau om de vluchtelingenstroom in te dammen en het overgrote deel dat Nederland bereikt is echt op de vlucht omdat hun leven of vrijheid serieus in gevaar is.

Er zijn ook partijen die zeggen dat je gewoon meer sociale huurwoningen moet laten bouwen om het probleem op te lossen. De VVD Zaanstad is hier tegen omdat al 40% van de Zaanse woningen een sociale huurwoning is en daar wonen te vaak mensen in die eigenlijk geen recht hebben op deze met belastinggeld gesubsidieerde huizen. Dit zijn zogenaamde scheefwoners, die lange wachtlijsten veroorzaken. Dat moet aangepakt worden.