ALGEMENE BESCHOUWINGEN - BEGROTING 2017-2020

Dit is alweer de derde begroting van deze coalitie en met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen het verschil maken’ ligt het college ruim op koers. En het is altijd fijn als je een begroting gepresenteerd krijgt die over 4 jaar afsluit met een positief saldo van € 2,9 miljoen. Dit biedt genoeg armslag om eventuele financiële onzekerheden, waar de gemeente mee te maken kan gaan krijgen, op te vangen. De VVD is daarom ook blij met de genoemde behoedzaamheid in de begroting. De VVD is tevreden met deze begroting en wij zeggen dan ook: “Houd Koers!”.

 

Zorg

En als liberaal is het goed om te lezen dat het college zelfstandigheid stimuleert bij zorgvragen van onze inwoners. Hierdoor kunnen onze inwoners ook binnen hun eigen netwerk oplossingen zoeken voor hun problemen of hulpvragen. Ook stimuleert het college onze inwoners om anderen in hun omgeving te helpen. Waardoor ook meer onderling contact ontstaat. En natuurlijk houdt dit college de vinger aan de pols waar dit onvoldoende uit de verf komt. En levert dan maatwerk waar nodig. Altijd rekening houdend met de wensen van onze inwoner in plaats van regels en systemen voorop te zetten. En dit alles met als doel dat onze inwoners zelf kunnen bepalen en beslissen hoe ze de zorgvraag willen oplossen. Want regie over je eigen leven is een groot goed. Ga zo door college!

 

Werk

De VVD wil dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zoveel mogelijk zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat geeft vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en ruimte om je leven in te richten zoals je dat zelf wilt. En dit kan alleen in een gezond economisch klimaat waar genoeg banen zijn voor iedereen.

En omdat het midden- en kleinbedrijf de banenmotor van Nederland is wil de VVD met een voorstel komen om voor het MKB een nog gunstiger ondernemersklimaat te scheppen in Zaanstad dan we al hebben. De VVD wil duidelijk maken dat het voor MKB-ondernemers goed toeven is in Zaanstad, dat de gemeente een optimaal vestigingsklimaat nastreeft en dat belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen.

De VVD wil dat de gemeente Zaanstad de “MKB vriendelijkste gemeente van Noord-Holland” wordt. En wij zullen dan ook met een motie komen. Want de groei van de Zaanse werkgelegenheid kan niet zonder een florerend midden- en kleinbedrijf. De trend op langere termijn is dat de omvang van de werkgelegenheid in het grootbedrijf afneemt en de omvang van de werkgelegenheid in het MKB toeneemt. En de VVD heeft de ambitie om de werkgelegenheid in Zaanstad te vergroten. En dit willen wij doen door het versterken van de positie van het bestaande bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB.

 

Nog steeds gaat werk boven uitkering, de VVD heeft in de voorgaande maanden daar zeer succesvolle formules voor bedacht die ervoor zorg hebben gedragen dat er flinke resultaten zijn geboekt en mensen aan het werk zijn gegaan, waardoor steeds meer Zaankanters de regie in eigen handen hebben. Ook in de toekomst zal onze fractie de ontwikkelingen op het gebied van aansluiting onderwijs - bedrijfsleven, iets terugdoen voor een uitkering, preventie én instroom in de bijstand blijven volgen en met passende écht innovatie maatregelen komen waar alle Zaankanters, maar vooral die mensen die een zetje nodig hebben,  beter van worden.

 

Veiligheid

Onze inwoners blijven zich veiliger voelen dan inwoners van andere grotere steden. En de criminaliteitscijfers blijven structureel dalen in Zaanstad. Dat is goed nieuws! Maar overlast en in het bijzonder buren- en jeugdoverlast blijven een zorgpunt met  bijna 1200 meldingen per jaar. Dat zijn 3,5 meldingen per dag. En de VVD is dan ook blij dat er in deze begroting in 2 extra jeugd Boa’s geïnvesteerd wordt. Hierdoor zijn we in 2 jaar tijd van Nul jeugd Boa’s naar 6 jeugd Boa’s gegroeid om deze specifieke overlast aan te pakken.

Dit betekent wel dat de samenwerking tussen de gemeente, de Sociale Wijkteams, Jeugdteams, Leerplicht, politie en de jeugd Boa’s goed moet zijn en ze daarbij dezelfde taal spreken. De VVD gaat binnenkort met een agenda initiatief “Lik op stuk” hiervoor komen. Want als je samenwerkt, moet je ook van elkaar weten wanneer je optreedt en wat de grens is? Het college schrijft dat men in Zaanstad niet meer gaat afwachten maar grenzen gaat stellen en gaat optreden. Wij zijn benieuwd naar de grens van het college, want de grens van de VVD is mogelijk wat strakker.

 

Investeren in de stad

Voorzitter,

Steeds meer mensen en ondernemers durven weer plannen te maken voor de toekomst, zoals het kopen van een huis of het investeren in een nieuwe bedrijfsruimte. Het herstel na de crisis heeft zich definitief ingezet. Maar onze stad zit op sommige punten op slot. In Zaanstad is er nu al een woning tekort van 5% en denk aan de bereikbaarheid van sommige delen van onze stad. Daarom moeten we durven investeren om ons Zaanstad toekomstbestendig te maken.

 

En om te bepalen hoe en waar we dat gaan doen hebben we nu een investerings- en uitvoeringsagenda gemaakt die bij “MAAK.Zaanstad” hoort. De VVD is akkoord met de investerings- en uitvoeringsagenda en kan niet wachten met het uitvoeren van deze eerste plannen. Het is nog niet zo gemakkelijk om meer woningen bij te bouwen of infrastructurele knelpunten zoals het doortrekken van de A8-A9, de spoorse doorsnijdingen in het kader van Hoog Frequent Spoor op te lossen. Nee, daar is geld voor nodig, heel veel geld. En vandaar dat er een transformatiefonds wordt opgericht.

 

De VVD kan zich in grote lijnen in dit initiatief vinden. Want soms heb je de overheid nodig om een vliegwiel in gang te zetten, echter wij zullen wel de vinger aan de pols houden waar het gaat over de strenge governance die nu is beschreven. Wij gaan immers geld lenen en de lasten nemen daardoor toe en daarmee ook de risico’s. De VVD gaat zich de komende weken nog meer verdiepen in dit fonds en zal mogelijk met vragen en eventuele op- en aanmerkingen komen. Want op termijn 100 miljoen lenen, dat is een grote verantwoordelijkheid.

 

Ter afsluiting, voorzitter. De VVD blijft zich de komende jaren sterk maken voor: een sterke Zaanse economie, meer banen, goede bereikbaarheid, veiligheid en gezonde financiën. Kortom, een aantrekkelijke stad waarin het fijn wonen, werken en recreëren is voor op de eerste plaats Zaankanters, maar ook voor mensen van buiten onze stad.

 

En daarmee beëindig ik mijn betoog. Dank u wel voorzitter,


Gerard Ram

Fractievoorzitter VVD Zaanstad


link naar de begroting 2017-2020

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/2201434